ورود

online Collaboration tabriz

Online Collaboration

نام دوره آموزشی
Online Collaboration
ساعت
30 (15 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
Call

هدف:

این مهارت مفاهیم و مهارت های مربوط به تنظیم و استفاده از ابزارهای مشارکت آنلاین از جمله برنامه های ذخیره سازی و بهره وری، تقویم ها، رسانه های جمعی، جلسات تحت وب، محیط های یادگیری و فناوری موبایل را تعریف می کند.

داوطلبان پس از گذراندن این ماژول قادر به:

■ درک مفاهیم مهم مربوط به مشارکت آنلاین و محاسبات ابری؛
■ ایجاد حساب های کاربری برای آماده سازی مشارکت آنلاین؛
■ استفاده از ذخیره سازی آنلاین و برنامه های بهره وری تحت وب برای مشارکت؛
■ استفاده از تقویم های آنلاین و موبایل برای مدیریت و برنامه ریزی فعالیت ها؛
■ مشارکت و تعامل با استفاده از شبکه های اجتماعی، وبلاگ ها و ویکی ها؛
■ برنامه ریزی و میزبانی جلسات آنلاین و استفاده از محیط های یادگیری آنلاین؛
■ به درک مفاهیم مهم فناوری موبایل و استفاده از قابلیت هایی مانند پست الکترونیک، برنامه ها کاربردی و هماهنگ سازی؛