ورود

دپارتمان IT-ICT و مهندسی شبکه

معرفی دپارتمان

از حدود یک دهه قبل به دلیل خاصیت ذاتی علوم IT و ICT مدیران ارشد سازمانها، ادارات و شرکتهای پیشرفته متوجه شدند که فارغ التحصیلان دانشگاهها و حتی کارمندان سابقی که سالیان متمادی در سیستم های موجود به صورت یکنواخت و روتینی کار کرده اند قادر به طراحی سیستم های جدید یا پشتیبانی از آنها نیستند و حتما باید به صورت دوره ای مطابق با آخرین فن آوریهای روز آموزش داده شوند و بحث مدارک بین المللی که در آن زمان اعتبار یافت، معیار محک و سنجش کارکنان و متخصصانی شد که لزوم به روز کردن اطلاعات و دانش فنی خود را حس کرده بودند.
شکاف عمیق پیش آمده بین جایگاه ICT و IT در جهان و وضعیت فعلی آن در کشور، دولت را به بازنگری کل طرحهای گذشته و تدوین سیاستهای کلان جدید مجاب نمود. نتایج این تحقیقات و بررسیها به صورت طرحهای بزرگی در سطح وزارتخانه ها تدوین و به اداره ها و سازمانها ابلاغ گردید. و مراحل اجرائی آنها نیز در دهها اداره و سازمان شروع شده است لذا اطلاعات کلیه متخصصین علوم IT در هر سطحی که باشند باید کامل بروز بوده و آنها را قادر سازد تا از سیستم های موجود بیشترین بهره وری را تولید نمایند.
مجتمع فنی تبریز که به عنوان اولین برگزار کننده دوره های بین المللی IT و ICT در شمالغرب کشور شناخته می شود در نظر دارد مانند سالیان گذشته بتواند در فرهنگ سازی برای آموزش دوره های بین المللی قدمهای مؤثری بردارد.

شبکه-تبریز