ورود

دپارتمان مهندسی معماری

معرفی دپارتمان

انسان ها هـنر را بـرای تسکین خود برگزیده اند، چـه هنرمندان و چه مخاطبان اثر هنری در هنر، مـایه آرامـش مـی جویند. آنچه در هنر به نظر اصل است، زیبایی است. هنرمند با هر اثر خلق می شود، به دنیا می آید و نو به نو زندگی می کند. معماری نیز هنر است و هنر، آفرینش بزرگی ها است. امــروزه کامپیوتر و ماشین به عنوان ابزارهای تکنولوژیکــی دستاورد مدرنیته علمی، جایگاه خود را در هنر یـافته است و ما بی چون و چرا این ابزارها و دستاوردها را پذیرفته ایم و از آن ها بهره می گیریم.
کارشناسان مجرب دپارتمان معماری مجتمع فنی تبریز، در طراحی دوره های این گروه دقت زیادی را به عمل آورده اند و با بهره مندی از کامل ترین سرفصل ها و با تکیه بر تجارب اساتید برتر معماری، فعالیت آموزشی خود را به اجرا گذاشته اند.