ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5823 تربیت برنامه نویس ios آماده به کار روز های زوج 20 الی 21:30 1401/05/31 10000000 194 دفتر مرکزی
2 5824 تربیت متخصص امنیت آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1401/05/30 7300000 144 دفتر مرکزی
3 5837 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روزهای زوج فرد 17 الی 18:30 1401/05/18 7115000 214 شعبه نصف راه
4 5847 تربیت کارمند آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1401/05/29 4000000 82 دفتر مرکزی
5 5906 تربیت مربی ICDL روز های فرد 14 الی 17 1401/05/30 4000000 150 دفتر مرکزی
6 5912 کاراموزی برنامه نویسی روز های زوج 17 الی 20 1401/05/31 6000000 70 دفترمرکزی
7 5913 کاراموزی حسابداری روزهای فرد 17 الی 20 1401/05/30 4500000 70 دفترمرکزی
8 5914 کاراموزی شبکه روزهای زوج 18:30 الی 21:30 1401/05/31 6850000 70 دفترمرکزی
9 5916 کاراموزی عمران روزهای فرد 14 الی 17 1401/05/30 4000000 70 دفترمرکزی
10 5917 کاراموزی معماری روزهای زوج 15:30 الی 18:30 1401/05/31 4500000 70 دفترمرکزی
11 5918 کاراموزی مکانیک پنج شنبه ها 14 الی 17 جمعه 9 الی 12 1401/05/28 6000000 70 دفترمرکزی
12 5921 تربیت مربی ICDL روز های فرد 17 الی 20 1401/06/29 4015000 150 شعبه نصف راه
13 5928 تربیت برنامه نویس آماده به کار شنبه-چهارشنبه 14 الی 17 1401/06/09 9500000 214 شعبه ائل گلی
14 5937 تربیت مربی ICDL روزهای فرد17 الی 18:30 1401/03/26 4000000 150 شعبه ائل گلی
15 5981 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 17 الی 18:30 1401/06/27 5400000 198 شعبه ولیعصر
16 5982 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای زوج 12:30 الی 14 1400/08/15 7500000 73 شعبه ولیعصر
17 5512 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های زوج 17الی18:30 1401/05/22 7100000 214 شعبه ائل گلی
18 5513 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های زوج 17الی 18:30 1401/05/22 7000000 156 شعبه ائل گلی
19 5526 تربیت گرافیست آماده به کار روز های زوج 17 الی 18:30 1401/05/24 5415000 198 شعبه نصف راه
20 5530 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای زوج 17 الی 18:30 1401/04/28 7500000 204 شعبه ابوریحان
21 5570 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 15:30 الی17 1401/05/26 5415000 198 شعبه ائل گلی
22 5585 تربیت برنامه نویس آماده به کار یکشنبه - سه شنبه 14 الی 17 1401/05/23 9500000 214 دفتر مرکزی
23 5626 تربیت گرافیست آماده به کار روزهای زوج15:30 الی 17 1401/05/31 5400000 198 دفتر مرکزی
24 5627 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای زوج 15:30 الی 17 1401/05/23 7500000 204 دفتر مرکزی
25 5628 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روزهای فرد 18:30 الی 20 1401/06/12 7000000 156 دفتر مرکزی
26 5629 تربیت مهندس مکانیک آماده به کار روزهای زوج 18:30الی 20 1401/06/12 9000000 218 دفتر مرکزی
27 5641 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روزهای فرد18:30 الی 20 1401/06/12 7100000 214 دفتر مرکزی
28 5669 تربیت برنامه نویس آماده به کار پنج شنبه ها 17 الی 20 جمعه ها 9 الی 13:30 1401/06/17 9500000 214 دفتر مرکزی
29 5810 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای فرد 18:30 الی 20 1401/06/10 7500000 204 شعبه ائل گلی
30 5821 تربیت متخصص شبکه آماده به کار روز های فرد 18:30 الی 20 1401/05/30 9000000 314 دفتر مرکزی
31 5822 تربیت برنامه نویس PHP آماده به کار روز های جمعه 9 الی 13:30 1401/06/25 9000000 164 دفتر مرکزی
 1  
  تعداد افراد حاضر: 42       تعداد بازديد امروز: 4916       تعداد بازديد ديروز: 4910       تعداد بازديد ماه: 81419       تعداد بازديد ماه گذشته: 211796       تعداد بازديد كل: 631453