ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5521 آموزش دادخواست نویسی روز های فرد 15:30 الی 17 1401/05/18 750000 16 شعبه نصف راه
2 5533 اصول داوری روز های زوج 17 الی 18:30 1401/06/05 700000 14 شعبه نصف راه
3 5534 قراردادنویسی کاری و تجاری روز های زوج 15:30 الی 17 01/06/12 1200000 30 شعبه نصف راه
4 5672 اصول مشاوره حقوقی روز های زوج 18:30 الی 20 1401/05/23 250000 6 شعبه ابوریحان
5 5691 مبایعه نامه نویسی روزهای فرد 17 الی 18:30 1401/05/13 400000 10 شعبه ابوریحان
6 5922 کارگاه پرونده خوانی روز های فرد 18:30 الی 20 1401/04/26 515000 12 شعبه نصف راه
 1