ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5963 تربیت مهندس مکانیک ( سیالات و تاسیسات) آماده به کار روزهای فرد 18:30 الی 20 1401/06/12 8000000 164 دفتر مرکزی
2 5964 UI/UX روزهای زوج 17 الی 18:30 1401/05/26 4500000 50 دفترمرکزی
3 6015 cinema-4d روز های زوج 18:30 الی 20 1401/05/31 3500000 40 دفترمرکزی
4 6016 cinema-4d روزهای زوج 15:30 الی 17 1400/10/05 3500000 40 شعبه شاهگلی
5 6020 ICDL روزهای فرد 9:30 الی 12:30 1401/06/30 1765000 138 شعبه ولیعصر
6 6019 تربیت برنامه نویس python آماده به کار روزهای زوج 14 الی 17 1401/05/24 9500000 20 شعبه شاهگلی
7 5961 تکنیک های استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی روزهای فرد 17 الی 18:30 1401/05/27 1100000 24 دفتر مرکزی
8 5960 تربیت جنسی کودکان و نوجوانان کارگاه آموزشی یک روزه 9 الی 12 1400/04/26 73500 3 دفتر مرکزی
9 5962 تربیت مهندس مکانیک ( لوله کشی صنعتی) آماده به کار روزهای فرد 18:30 الی 20 1401/06/12 9000000 180 دفتر مرکزی
10 5823 تربیت برنامه نویس ios آماده به کار روز های زوج 20 الی 21:30 1401/05/31 10000000 194 دفتر مرکزی
11 5824 تربیت متخصص امنیت آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1401/05/30 7300000 144 دفتر مرکزی
12 5837 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روزهای زوج فرد 17 الی 18:30 1401/05/18 7115000 214 شعبه نصف راه
13 5844 ICDL روزهای زوج 9:30 الی 12:30 1401/05/20 1765000 138 شعبه ائل گلی
14 5846 موشن گرافیک روزهای فرد 15:30 الی 17 1401/05/26 8015000 220 شعبه ائل گلی
15 5847 تربیت کارمند آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1401/05/29 4000000 82 دفتر مرکزی
16 5903 ICDL روزهای زوج 9:30 الی 12:30 1401/04/11 1750000 138 شعبه ابوریحان
17 5906 تربیت مربی ICDL روز های فرد 14 الی 17 1401/05/30 4000000 150 دفتر مرکزی
18 5907 ICDL روزهای فرد9:30الی 12:30 1401/06/09 1765000 138 شعبه ائل گلی
19 5908 برنامه نویسی روز های پنج شنبه11 الی 12:30 1401/05/30 800000 20 شعبه ائل گلی
20 5909 e-kids روزهای پنج شنبه12:30الی 15:30 1401/05/26 1300000 90 شعبه ائل گلی
21 5911 برنامه نویسی روزهای زوج14 الی 17 1401/05/22 1000000 40 شعبه ائل گلی
22 5912 کاراموزی برنامه نویسی روز های زوج 17 الی 20 1401/05/31 6000000 70 دفترمرکزی
23 5913 کاراموزی حسابداری روزهای فرد 17 الی 20 1401/05/30 4500000 70 دفترمرکزی
24 5914 کاراموزی شبکه روزهای زوج 18:30 الی 21:30 1401/05/31 6850000 70 دفترمرکزی
25 5916 کاراموزی عمران روزهای فرد 14 الی 17 1401/05/30 4000000 70 دفترمرکزی
26 5917 کاراموزی معماری روزهای زوج 15:30 الی 18:30 1401/05/31 4500000 70 دفترمرکزی
27 5918 کاراموزی مکانیک پنج شنبه ها 14 الی 17 جمعه 9 الی 12 1401/05/28 6000000 70 دفترمرکزی
28 5919 پک آموزشی خانم های خانه دار روز های فرد 9:30 الی 11 1401/05/01 1465000 196 دفتر مرکزی
29 5920 خوشنویسی تحریری روز های زوج 9:30 الی 11 1401/02/24 400000 20 دفتر مرکزی
30 5921 تربیت مربی ICDL روز های فرد 17 الی 20 1401/06/29 4015000 150 شعبه نصف راه
31 5922 کارگاه پرونده خوانی روز های فرد 18:30 الی 20 1401/04/26 515000 12 شعبه نصف راه
32 5923 Etabs-Safe روز های فرد 18:30 الی 20 1401/06/13 3415000 40 شعبه نصف راه
33 5924 e-kids دوشنبه چهارشنبه 15:30 الی 17 1401/05/24 1315000 90 شعبه نصف راه
34 5925 طراحی با کامپیوتر شنبه ها 15:30 الی 17 1401/05/29 815000 20 شعبه نصف راه
35 5928 تربیت برنامه نویس آماده به کار شنبه-چهارشنبه 14 الی 17 1401/06/09 9500000 214 شعبه ائل گلی
36 5929 Etabs-Safe روزهای زوج18:30الی 20 1401/05/31 3400000 40 شعبه ائل گلی
37 5931 طراحی با کامپیوتر روز های فرد15:30 الی 17 1401/05/31 1000000 40 شعبه ائل گلی
38 5933 MSRT چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 18:30 الی 20 1401/05/25 2000000 15 دفتر مرکزی
39 5934 EPT سه شنبه ها و پنجشنبه ها 17 الی 18:30 1401/05/25 2000000 15 دفتر مرکزی
40 5935 نیمه فشرده 1 ساعت : 17 الی20 1401/05/12 4000000 100 شعبه ائل گلی
41 5937 تربیت مربی ICDL روزهای فرد17 الی 18:30 1401/03/26 4000000 150 شعبه ائل گلی
42 5938 کارآموزی گرافیک روز های فرد 18:30 الی 21:30 1401/05/30 4000000 70 دفتر مرکزی
43 5939 نیمه فشرده 1 یکشنبه وسه شنبه ها 17 الی 20 1401/05/23 4000000 100 دفتر مرکزی
44 5940 Proficiency Pack شنبه و چهارشنبه ها 16 الی 17:30 1401/05/26 1000000 25 دفتر مرکزی
45 5941 پک فشرده VIP روز های فرد 14 الی 17 1401/05/23 10000000 198 دفتر مرکزی
46 5942 متره برآورد روز های زوج 20 الی 21:30 1401/05/31 1700000 40 دفتر مرکزی
47 5946 برنامه نویسی روزهای زوج 15:30 الی 17 1401/05/29 800000 20 شعبه مرکزی
48 5947 برنامه نویسی روز های فرد 15:30 الی 17 1401/05/29 800000 20 دفتر مرکزی
49 5953 نیمه فشرده 2 یکشنبه-سه شنبه 17 الی 20 1401/05/30 4000000 198 شعبه نصف راه
50 5954 Talk show یکشنبه ها و سه شنبه ها 15:30 الی 17 1401/05/30 1000000 24 دفتر مرکزی
51 5955 TOEFL یکشنبه - پنجشنبه 17 الی 18:30 1401/05/23 4000000 160 دفتر مرکزی
52 5956 IELTS دوشنبه - شنبه 18:30 الی 20 1401/05/24 4000000 60 دفترمرکزی
53 5957 نیمه فشرده 2 پنجشنه ها -جمعه ها 14 الی 17 1401/05/27 4000000 80 دفترمرکزی
54 5958 TTC یکشنبه ها و پنجشنبه ها 17 الی 18:30 1401/05/30 2000000 15 دفترمرکزی
55 5959 AVR روزهای زوج 11 الی 12:30 1401/05/29 2000000 40 دفترمرکزی
56 5786 Adobe AfterEffects روز های فرد 17 الی18:30 1401/05/30 2740920 40 شعبه ائل گلی
57 5792 موشن گرافیک روز های زوج 15:30 الی 17 1401/05/31 8000000 220 دفتر مرکزی
58 5797 V-ray روزهای فرد17الی 18:30 1401/05/19 1500000 40 شعبه ائل گلی
59 5798 Adobe Illustrator روز های زوج 15:30 الی 17 1401/06/16 1074000 40 دفتر مرکزی
60 5807 برنامه نویسی روزهای پنج شنبه12:30 الی 14 1401/05/30 815000 20 شعبه ائل گلی
 1