ورود

کارگاه پرونده خوانی

44

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

5,150,000 ریال

0 ریال

5,150,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1401/04/26
ساعت18:30
روز و ساعات برگزاری:
روز های فرد 18:30 الی 20

کارگاه پرونده خوانی

نام دوره آموزشی
کارگاه پرونده خوانی
ساعت
12 (6 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
5,150,000