ورود

مبایعه نامه نویسی

42

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

4,000,000 ریال

0 ریال

4,000,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1401/05/13
ساعت17
روز و ساعات برگزاری:
روزهای فرد 17 الی 18:30

آموزش علمی و عملی اصول مبایعه نامه و قرارداد فروش و قولنامه نویسی

نام دوره آموزشی
آموزش علمی و عملی اصول مبایعه نامه و قرارداد فروش و قولنامه نویسی
ساعت
10 (5 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
4,000,000
رئوس مطالب


■ آموزش های علمی اصول مبایعه نامه نویسی و قرارداد فروش و قولنامه نویسی
■ آموزش کلی و حقوقی بحث فروش و اجاره
■ آموزش مواد قانونی برای قولنامه نویسی
■ آموزش نحوه نگارش قرارداد مشارکت بر پایه قانون
■ اصول قانونی مرتبط با فروش و اجاره