ورود

اصول داوری

58

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

7,000,000 ریال

0 ریال

7,000,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1401/06/05
ساعت17
روز و ساعات برگزاری:
روز های زوج 17 الی 18:30

آموزش اصول داوری

نام دوره آموزشی
آموزش اصول داوری
ساعت
14 (7 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
7,000,000