ورود

آموزش دادخواست نویسی

45

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

7,500,000 ریال

0 ریال

7,500,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1401/05/18
ساعت15:30
روز و ساعات برگزاری:
روز های فرد 15:30 الی 17

آموزش دادخواست و شکوائیه و لایحه و اظهارنامه نویسی

نام دوره آموزشی
آموزش دادخواست و شکوائیه و لایحه و اظهارنامه نویسی
ساعت
16 (8 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
7,500,000
رئوس مطالب


■ آموزش دادخواست نویسی و شکوائیه نویسی و جداسازی مورد و عنوان شکایت و دادخواست در موارد مختلف
■ آموزش فهم و تشخیص عنوان پرونده وو نحوه ورود به دادگاه های صالحه و تشخیص و انتخاب نوع پرونده
■ آموزش نحوه شروع پرونده و تشخیص دادگاههای صالحه و آموزش مقدماتی جنبه عملی رشته حقوق برای ورود به بازارکار
■ نحوه ی عملی اظهارنامه نویسی و دلایل ارسال اظهارنامه به مخاطب