ورود

×

ثبت اطلاعات همکاری با موفقیت انجام شد!

لطفا برای پرداخت هزینه کاریابی اینجا کلیک کنید

×

مشکلی در شبکه وجود داشت لطفا دوباره تکرار کنید!

×

یکبار دیگر وارد پروفایل شده مراحل را تکرار کنید!

×

پر کردن اطلاعات بصورت صحیح و کامل الزامیست!

×

در شبکه مشکلی وجود داشت لطفا دوباره مراحل را تکرار کنید!

×

این نام کاربری وجود دارد یک نام کاربری دیگر انتخاب کنید

فرم همکاری مجتمع فنی تبریز

مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
مشخصات تحصیلی
*

زمینه پیشنهادی در مورد همکاری آموزشی (تدریس)
سوابق آموزشی(تدریس و پژوهشی)
نام دوره یا طرح نام موسسه یا سازمان آدرس و شماره تلفن
سوابق کاری
نام محل و شماره تلفن سمت مدت همکاری