نام کاربری
  کلمه عبور

ردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

محل برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

e-kids

90

روزهای زوج

11-9:30

دفتر مرکزی

21/05/96

3500000

2

e-kids

90

روزهای زوج

12:30-11

شعبه ابوریحان

30/05/96

3500000

3

ICT کودکان

30

روزهای فرد

11-9:30

دفتر مرکزی

31/05/96

1000000

4

ویندوز تکمیلی

24

روزهای زوج

14-12:30

دفتر مرکزی

30/05/96

1500000

5

Photoshop(I)

34

روزهای زوج

12:30-11

دفتر مرکزی

19/05/96

1800000

6

Photoshop(II)

40

روزهای زوج

14-12:30

دفتر مرکزی

28/05/96

2500000

7

برنامه نویسی 1

40

روزهای زوج

12:30-11

دفترمرکزی

30/05/96

3500000

8

(I)برنامه نویسی (ویژه دانش آموزان)

40

روزهای زوج

17-15:30

شعبه ابوریحان

04/06/96

3500000

9

وبلاگ نویسی

30

روزهای فرد

17-15:30

دفتر مرکزی

05/06/96

3000000

10

رباتیک (روبووار)

20

روزهای زوج

12:30-11

دفتر مرکزی

14/05/96

3000000

11

رباتیک (کیتاروبو)

20

روزهای زوج

14-12:30

دفتر مرکزی

07/05/96

3000000

12

ربات کوچولوی من

20

روزهای فرد

14-12:30

دفتر مرکزی

31/05/96

2500000

13

کارآفرینی برای کودکان 7 تا 12 ساله

40

5 شنبه ها

11-9:30

دفتر مرکزی

27/05/96

2500000

14

کارآفرینی برای نوجوانان

40

5 شنبه ها

12:30-11

دفتر مرکزی

27/05/96

2500000

15

کارآفرینی برای والدین

40

5 شنبه ها

11-9:30

دفتر مرکزی

27/05/96

2500000

16

Level Ch1 کودکان (7-4)

40

روزهای فرد

11-9

دفتر مرکزی

15/05/96

1300000

17

Level  J4 کودکان (7-6)

40

روزهای فرد

11-9

دفتر مرکزی

15/05/96

1300000

18

Level  J6 کودکان (12-7)

40

روزهای زوج

11-9

دفتر مرکزی

16/05/96

1300000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.