نام کاربری
  کلمه عبور

                           ICTLogo.jpg                                                                                   schaduled.gifregister.gifردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

Photoshop

40

روزها ی زوج

17-15:30

96/01/28

2200000

3

CorelDraw

40

روزهای فرد

15:30-14

96/02/14

2000000

4

FLASH

40

روزهای زوج

14-12:30

96/02/23

2400000

5

DMAX3

60

روزهای زوج    

20-18:30

96/02/09

5500000

6

DMAX3

60

روزهای زوج

12:30-9:30

96/02/09

5500000

7

Adobe Premiere

40

روزهاي زوج

14-12:30

96/01/30

2500000

8

Adob Illustrator

40

روزهاي زوج

12:30-11

96/01/30

2400000

9

Adobe After Effects

40

روزهاي زوج

15:30-14

96/02/18

3500000

10

Maya

60

روزهای زوج

12:30-11

96/02/11

7000000

11

In Design

40

روزهاي زوج

15:30-14

96/02/27

2900000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.