نام کاربری
  کلمه عبور

ک   ردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

محل برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

ICDL Core  (خواهران )

138

روزهای فرد

12:30-9:30

دفتر مرکزی

12/06/96

4800000

2

ICDL Core  (خواهران)

138

روزهای فرد

20-17

دفتر مرکزی

24/05/96

4800000

3

ICDL Core

138

روزهای زوج

12:30-9:30

دفتر مرکزی

11/06/96

4800000

4

ICDL Core ( برادران)

138

روزهای زوج

21:30-18:302

دفتر مرکزی

30/.05/96

4800000

5

ICDL Core  (خواهران )

138

روزهای زوج

12:30-9:30

شعبه ابوریحان

02/05/96

4800000

6

ICDL Core  (خواهران )

138

روزهای زوج

20-17

شعبه ابوریحان

05/06/96

4800000

7

ICDL Core ( برادران)

138

روزهای فرد

12:30-9:30

شعبه ابوریحان

05/05/96

4800000

8

ICDL Core ( برادران)

138

روزهای فرد

20-17

شعبه ابوریحان

25/05/96

4800000

9

ICDL Advanced(خواهران)

100

روزهای فرد

14-12:30

دفتر مرکزی

22/05/96

4000000

10

ICDL Image Editing

40

روزهای فرد

14-12:30

دفتر مرکزی

10/05/96

3000000

11

ICDL Project Planning

40

روزهای فرد

21:30-20

دفتر مرکزی

09/06/96

5000000

12

ICDL IT Security

30

روزهای زوج

14-12:30

دفتر مرکزی

11/06/96

2500000

13

ICDL CAD

60

روزهای فرد

21:30-20

دفتر مرکزی

29/05/96

6400000

14

e-Citizen

55

روزهای فرد

12:30-9:30

دفتر مرکزی

05/05/96

1590000

15

e-kids

90

روزهای زوج

11-9:30

دفتر مرکزی

21/05/96

3500000

16

e-kids

90

روزهای زوج

12:30-11

شعبه ابوریحان

30/05/96

3500000

17

ویندوز تکمیلی

30

روزهای زوج

14-12:30

دفتر مرکزی

30/05/96

1200000

18

ICDL Core (کارمندان)

130

روزهای زوج

17-15:30

دفتر مرکزی

25/05/96

4800000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.