نام کاربری
  کلمه عبور

ردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

محل برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

ICDL Core  (خواهران )

138

روزهای فرد

12:30-9:30

دفتر مرکزی

30/07/96

4800000

2

A-ICDL Core (خواهران)

138

روزهای فرد

20-17

دفتر مرکزی

16/07/96

4800000

3

ICDL Core B-(خواهران)

138

روزهای فرد

20-17

دفتر مرکزی

23/08/96

4800000

4

ICDL Core ( برادران)

138

روزهای زوج

12:30-9:30

دفتر مرکزی

28/08/96

4800000

5

ICDL Core-A ( برادران)

138

روزهای زوج

21:30-18:302

دفتر مرکزی

15/.07/96

4800000

6

B-ICDL Core ( برادران)

138

روزهای زوج

17-14

دفتر مرکزی

15/.07/96

4800000

7

ICDL Core C-( برادران)

138

روزهای زوج

21:30-18:302

دفتر مرکزی

09/.10/96

4800000

8

ICDL Core  (خواهران )

138

روزهای زوج

12:30-9:30

شعبه ابوریحان

12/07/96

4800000

9

ICDL Core  (خواهران )

138

روزهای زوج

20-17

شعبه ابوریحان

15/08/96

4800000

10

ICDL Core ( برادران)

138

روزهای فرد

12:30-9:30

شعبه ابوریحان

16/08/96

4800000

11

ICDL Core ( برادران)

138

روزهای فرد

20-17

شعبه ابوریحان

30/07/96

4800000

12

ICDL Advanced(خواهران)

100

روزهای فرد

14-12:30

دفتر مرکزی

21/08/96

4000000

13

ICDL Image Editing

40

روزها ی فرد

17-15:30

دفتر مرکزی

23 /07/96

3000000

14

ICDL Project Planning

40

روزهای فرد

21:30-20

دفتر مرکزی

06/07/96

5000000

15

ICDL IT Security

30

روزهای زوج

14-12:30

دفتر مرکزی

29/08/96

2500000

16

ICDL CAD

60

روزهای زوج

17-15:30

دفتر مرکزی

22/07/96

6400000

17

e-Citizen

55

روزهای فرد

12:30-9:30

دفتر مرکزی

30/07/96

1590000

18

e-kids

90

5 شنبه ها

11-9:30

دفتر مرکزی

27/07/96

3500000

19

e-kids

90

5 شنبه ها

15:30-14

شعبه ابوریحان

11/08/96

3500000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.