نام کاربری
  کلمه عبور

icdl.gif                                                                                                                    schaduled.gifregister.gif   ردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

ICDL Core  (خواهران )

138

روزهای فرد

12:30-9:30

96/01/27

4350000

2

ICDL Core  (خواهران)

138

روزهای فرد

20-17

96/02/10

4350000

3

ICDL Core (مختلط)

138

روزهای زوج

12:30-9:30

96/02/11

4350000

4

ICDL Core ( برادران)

138

روزهای زوج

21:30-18:302

01/.96/96

4350000

5

ICDL Advanced(خواهران)

100

روزهای فرد

14-12:30

96/01/21

3000000

6

ICDL Image Editing

40

روزهای زوج

17-15:30

96/01/28

2200000

7

ICDL Project Planning

40

یک شنبه سه شنبه

21:30-20

96/01/15

4000000

8

ICDL IT Security

30

روزهای زوج

14-12:30

96/02/16

2000000

9

ICDL CAD

60

روزهای زوج

17-15:30

96/02/04

5800000

10

e-Citizen

55

روزهای زوج

21:30-18:302

01/.96/96

1250000

11

e-kids

90

5 شنبه ها

14-12:30

96/02/07

3000000

12

ویندوز تکمیلی

30

روزهای زوج

14-12:30

96/01/23

1200000

13

ICDL Core (کارمندان)

130

روزهای فرد

18:30-15:30

96/02/17

4350000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.