نام کاربری
  کلمه عبور

ICDLLogo.jpg                                                                                                             schaduled.gifregister.gifICDL CAD

شهریه (ریال)

ساعت

نام دوره آموزشی

5,800,000

60

ICDL CAD

هدف:

استاندارد بین المللی مستقلی برای اخذ مهارت طراحی دو بعدی به کمک کامپیوتر است که ویژه ی متخصصانی است که در بخش های معماری مهندسی مکانیک و ساختمانی کار می کنند و می خواهند مهارت های اتوکد دو بعدی خود را با معیارهای بین المللی مستقل تایید کنند.این دوره منجر به کسب گواهینامه بین المللی ICDL CAD (Certificate)می شود .

رئوس مطالب:

 • شروع کار:
  باز و بستن محیط کاربری
  CAD،ایجاد رسم جدید Imperial,Metric تنظیم Grid & Span/Grid Lock ،ایجاد رسم با seed ، template کردن ، نمایش یا پنهان سازی Built ، استفاده از توابع Help ، استفاده از Zoom Magnificatiom ، استاندارد آموزشی که به داوطلبان فرصتی عرضه می کند تا مهارتهای Core مورد نیاز جهت طراحی ، ایجاد و نگهداری یک وب سایت را کسب کنند.استاندارد آموزشی منجر به گواهینامه بین المللی Web starter (Certificate) می شود.
 • عملگرهای اصلی
  Absolute,Relative/Rectangular,Polar ،رسم خط ،ایجاد یک Hatch ،تقسیم بندی Object/Points در امتداد یک محیط Snapping ، math کردن ویژگی ها و صفحات سازه ها،تنظیم و تغییر نوع خط و رنگ،وارد کردن متن،تغییر StyleوFont نوشته اضافه کردن بعد Geometric Tolerance
 • ویژگی های پیشرفته:
  ایجادسلولها و یا بلاک ها،ایجاد
  Cell Library,W block و ایجاد و ویرایش tag ،وارد کردن سازه ها و محیط ها،جاسازی یا پیوند،استفاده از Model / Space ،طراحی یا فاصله گذاری در فضای کاغذ،ایجاد و تنظیم View port / view و اضافه کردن Title block ،Printer/Plotter ،اضافه کردن و استفاده از یک Plot Style/pen table

 

 

        

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.