نام کاربری
  کلمه عبور

ProgramingLogo.jpg                                                                                                      schaduled.gifregister.gif

          

ASP.NET

شهریه (ریال)

ساعت

نام دوره آموزشی

9,900,000

60

ASP.Net

هدف:

آشنایی با برنامه نویسی در محیط ASP.Net

رئوس مطالب

 • آشنایی با توسعه Web application
 • شناسایی اصول ساخت application با Visual Studio.NET
 • شناسایی اصول Achieving scalability  با multitier applications
 • آشنایی با .NET Framework
 • شناسایی اصول Compiling و executing یک .NET applications
 • شناسایی اصول Reusing code با .NET class libraries
 • شناسایی اصول  توسعه application با استفاده از assemblies
 • شناسایی اصول Previewing برای Whidbey release

توانایی برنامه نویسی WEB با Visual Basic

 • شناسایی اصول کار با Object-oriented
 • شناسایی اصول کار با Encapsulating data و behavior در objectها
 • شناسایی اصول کار با Inheriting functionality برای reuse
 • شناسایی اصول برنامه نویسی object ها با VB.NET
 • شناسایی اصول نوشتن class ها در VB.NET
 • شناسایی اصول کار با Inheriting classes در ASP.NET Libraries
 • کنترل جریان

توانایی برنامه نویسی WEB با C#

 • شناسایی اصول کار با Object-oriented
 • شناسایی اصول کار با Encapsulating و behavior در object ها
 • شناسایی اصول کار با Inheriting functionality برای reuse
 • شناسایی اصول برنامه نویسی object ها با C#
 • شناسایی اصول نوشتن class ها در C#
 • شناسایی اصول کار با Inheriting classes در Asp.NET Libraries
 • اشکال زدایی و مدیریت خطا

توانایی ساخت WEB PAGES با ASP.NET OBJECTS

 • شناسایی اصول کار با ASP.NET object model
 • شناسایی اصول کار با Handling Page object events برایProduce dynamic  Web pages
 • شناسایی اصول کار با Retaining user information با Application objects و  Session
 • شناسایی اصول کار با Enhancing یک user interface با Web Forms و Web controls
 • شناسایی اصول کار با Web control vs.HTML controls
 • شناسایی اصول کار با Calendar controls و Image controls
 • شناسایی اصول کار با Web Form security و reliability
 • شناسایی اصول کار با Enforcing Web Form authentication
 • شناسایی اصول کار با Encrypting و ring user credentials
 • شناسایی اصول کار با Saving security information با T XML Libraries

توانایی کار با ADO.NET برای WEB APPLICATIONS

 • شناسایی اصول کار با ADO.NET fundamentals
 • شناسایی اصول انجام Configuring database با Visual Studio.NET
 • شناسایی اصول کار با Client-vs.server-side cursors
 • شناسایی اصول کار با Presenting data
 • شناسایی اصول کار با Connecting برای OLE DB و native SQL Server data sources
 • شناسایی اصول انجام Managing connetion Lifetimes
 • شناسایی اصول انجام Presenting data بوسیله DataReaders و Tables
 • شناسایی اصول کار با موارد commands برای database
 • شناسایی اصول کار با Inserting ,updating و deleting records با Command object
 • شناسایی اصول انجام Creating reusable stored procedures با parameterized queries
 • شناسایی اصول انجام Supporting page-based and ADO.NET transactions
 • شناسایی اصول کار با Minimizing connection times  با client-side cursors
 • شناسایی اصول انجام Mirroring database tables با DataSets
 • شناسایی اصول انجام Synchronuzung data با DataAdapters

توانایی انجام ACCELERATING SERVER RESPONSE با CUSTOM WEB SERVICES

 • شناسایی اصول انجام Producing distributed applications
 • شناسایی اصول کار با Remoting.NET classes
 • شناسایی اصول کار با .NET components vs.Web services
 • شناسایی اصول انجام Deploying componentsدر assemblies
 • شناسایی اصول انجام Converting objects در داخل Web services
 • شناسایی اصول انجام Defining Web service prixies با WSDL
 • شناسایی اصول انجام Instantiating remote Web services با SOAP
 • شناسایی اصول کار با Scaling.NET Web applications
 • شناسایی اصول کار با Enabling concurrency با multithreading
 • شناسایی اصول کار با Protecting shared data با SyncLocks
 • شناسایی اصول کار با Scaling applications با Enterprise Services
 • شناسایی اصول انجام Supporting COM+ با ServicedComponent
 • شناسایی اصول انجام Implementing distributed transactions
 • شناسایی اصول انجام Registering components dynamically

توانایی انجام INTEGRATION و MIGRATION

 • شناسایی اصول انجام Integrating ASP و ASP.NET
 • شناسایی اصول کار با Minimizing risk بوسیله reusing Legacy pages
 • شناسایی اصول انجام Accessing Legacy ASP objects در خصوص ASP.NET pages
 • شناسایی اصول انجام Migrating components با ASP.NET
 • شناسایی اصول انجام Wrapping COM objects با عنوان .NET components
 • شناسایی اصول انجام Invoking Web services از COM objects

 

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.