ورود

مدیریت-رفتارسازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

نام دوره آموزشی
مدیریت رفتار سازمانی
ساعت
12 ساعت (6 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
3,600,000
رئوس مطالب

■ تعریف مدیریت نوین
■ اصول مدیریت علمی
■ مکانیزم مدیریت علمی
■ عوامل موثر در مدیریت علمی
بخش اول : مهارت های ارتباطی
■ اهمیت ارتباطات
■ تعاریف و فرآیند ارتباطات
■ اصول و قواعد صحیح در برقراری ارتباط مؤثر
■ تعریف و انواع ارتباط سازمانی
■ روش های ارتباطات
■ ویژگی های افرادی که به خوبی ارتباط برقرار می کنند
■ گوش شنوا : زیربنای مهارت ارتباطی
■ نتیجه گیری
بخش دوم : رفتار سازمانی
■ تعریف مدیریت رفتاری
■ مهارتهای مدیر
■ تعاریف انگیزش و رفتار سازمانی
■ ماهیت رفتار انسان در سازمان
■ تئوری های شخصیت
■ رابطه شخصیت با رفتار سازمانی
■ تعریف رهبری در سازمان
■ عوامل مؤثر در شیوه های رهبری
■ ادراک و نقش آن در رفتار سازمانی
■ مقاومت در برابر تغییر، علل مقاومت در برابر تغییر
■ راهبرد های مناسب رفتار در برابر تغییر
■ رهبری موفقیت آمیز در مقابل رهبری اثربخش
■ مدیریت موفق و اثربخش
■ نتیجه گیری: چگونه می توان مدیر موفق و موثری بود؟

  تعداد افراد حاضر: 134       تعداد بازديد امروز: 6024       تعداد بازديد ديروز: 4654       تعداد بازديد ماه: 228452       تعداد بازديد ماه گذشته: 248040       تعداد بازديد كل: 30785489