ورود

اموزش cobit Foundation در تبریز

Cobit Foundation Course


مديريت عملكرد يك سيستم، به گونه اي كه بتواند خلق ارزش نمايد خواسته مديران مي باشد. اين سيسـتم كـه براسـاس فنـاورياطلاعات بنيان گذاشته شده است و حاصل سرمايه گذاري يك سازمان است بايد داراي قابليت هاي خوبي در راستاي خواسته هـايكسب و كار باشد. چارچوب Cobit تلاش مي نمايد تا قابليت ها و عملكرد يك سيستم مناسب را به گونه اي ترسيم كند كه توسط آن خلق ارزش در ارائه سرويس ها رخ دهد.


نام دوره آموزشی
IT Security & Management Cources
Cobit Foundation Course
ساعت
26 (13 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
12,000,000

اهداف دوره:

■ چرخه عمر فناوري اطلاعات را شرح داده و در يك سازمان يا سيستم به كار گيرند.
چهار حوزه Cobit را نام برده و در مورد 34 فرآيند درون آن توضيح دهند.
■ اهداف فناوري اطلاعات و سيستم هاي IT را با اهداف كسب و كار هم تراز نمايند. متخصصین سیستم های اطلاعاتی و امنیتی
■ در سازمان به كمك Cobit اقدام به خلق ارزش در زمينه هاي مرتبط نمايند.


رئوس مطالب


■ مروري بر Cobit مربوط به Framework
■ بررسي چهار حوزه اصلي Cobit و ويژگيهاي هركدام
■ بررسي مدل بلوغ فرآيندي Cobit و معيارهاي آن
■ بررسي مدل عمومي فرآيندها در Cobit
■ بررسي سنجه هاي Lead و Lag در Cobit
■ بررسي فرآيندهاي طرح ريزي و سازماندهي
■ بررسي فرآيندهاي اخذ و استقرار
■ بررسي فرآيندهاي ارائه و پشتيباني
■ بررسي فرآيندهاي نظارت و ارزيابي
■ بررسي تعداي Case نمونه در مورد Cobit
■ بررسي را بطه ITIL و Cobit و ساير چارچوب هاي IT Governance
■ برگزاري يك آزمون نمونه


  تعداد افراد حاضر: 309       تعداد بازديد امروز: 6905       تعداد بازديد ديروز: 4861       تعداد بازديد ماه: 146039       تعداد بازديد ماه گذشته: 246133       تعداد بازديد كل: 31422175