ورود

اموزش ITIL Foundation V3 در تبریز

ITIL Foundation V3


ITIL Implemention Workshop:

اگر دهه گذشته را دوران محصول و كيفيت محصول بدانيم، اين عصر بـه خـدمات و كيفيـت خـدمت وابسـته اسـت. در بسـياري ازكشورهاي دنيا از جمله ايران و انگلستان، بيش از 60% در آمد شركت ها از ارائه خدمات، تأمين مي شود. .به عنوان مثال بانك هـا،شركت هاي بيمه، بيمارستان ها، مراكز داده، شركت هاي مخابراتي، شركت هاي وابسته به خـدمات عمـومي ماننـد بـرق، آب، گـاز،استانداري و ..... را در نظر بگيريد. حال چگونه مي توان كيفيت خدمات را افزاريش داد تا به سـود بيشـتر دسـت يافـت و يـا رويـاي سازمان پيش بيني پذير را تحقق بخشيد و رضايتمندي ارباب رجوع را فراهم كرد؟ پاسخ در استانداردهاي مديريت خدمات مي باشد.
از آنجايي كه امروزه ارائه خدمات به ميزان زيادي با IT عجين شده است، بهترين گزينه، استفاده از استاندارد مديريت خـدمات بـه كمك فناوري اطلاعات مي باشد.
چارچوب ITIL به عقيده بسياري از كارشناسان، بهترين گزينه در اين خصوص مـي باشـد. در آخـرين نسـخه ITILV3) ITIL) ، بـراي سرويس يك چرخه عمر ارائه مي گردد.

نام دوره آموزشی
ITIL Foundation V3
ساعت
26 (13 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
25,000,000

اهداف:


■ در دوره Foundation هدف آشنايي با مفاهيم مي باشد. ارائه مثال هاي كاربردي و بومي در حوزه هـاي گونـاگون خـدمات بـه درك بهتر مطالب كمك مي كند. به عنوان يك دوره تكميلي و با توجه به روند بازار، كارگاه پياده سازي ITIL در نظر گرفته شده اسـت. در اين كارگاه مفاهيم مطرح در دوره Foundation ، جهت پياده سازي يك نمونه كوچك مورد بررسي قرار مي گيرد.


رئوس مطالب


■ آشنايي با زنجيره موفقيت دانشگاه MIT، مفهوم سرويس، فرآيند و فعاليت
■ آشنايي با مفاهيم بلوغ فرآيندي سازمانها و اثر آن در پياده سازي
■ معرفي ITIL و چرخه عمر خدمات
■ بررسي فرآيند هاي مرتبط با استراتژي خدمت يا ارائه مثالهاي عملياتي
■ بررسي گروه فرآيند هاي طراحي خدمت و رابطه آنها با يكديگر
■ بررسي گروه فرآيند هاي انتقال خدمت و جايگاه آنها
■ بررسي گروه فرآيند ها و فعاليت هاي عمليات خدمات
■ بررسي روش هاي بهبود مستمر خدمت
■ معرفي نمونه هاي پياده سازي شده در كشور


روند رو به رشد تعداد پروژه هـاي پيـاده سـازي ISO 20000 ، IT Governance ،ITIL در كشـور و جهـان، اهميـت ايـن مـدارك ومفاهيم مطرح در آن را براي مديران فناوري اطلاعات، كارشناسان ارشد و مديران استراتژيك سازمان نشان مي دهد.

  تعداد افراد حاضر: 143       تعداد بازديد امروز: 7319       تعداد بازديد ديروز: 4861       تعداد بازديد ماه: 146453       تعداد بازديد ماه گذشته: 246133       تعداد بازديد كل: 31422589