ورود

دپارتمان آموزش کارکنان دولت

معرفی دپارتمان آموزش کارکنان دولت

حیطه فن آوری اطلاعات و فرابری داده ها:

در راستای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری از نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شماره560/93/206 مورخ 1393/1/20 شورای عالی اداری، بند 5-1 (موضوع طراحی و راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان دولت و کارشناسان واحدهای فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی) و ماده 15 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی(مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 1393/6/10 شورای عالی اداری) کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در هفتمین جلسه در تاریخ 1393/11/07 «دوره های آموزشی کارکنان دو لت در حوزه فناوری اطلاعات» را جهت اجرای دستگاه های اجرایی تصویب کرد.

ماده1- اهداف

- گسترش بهره گیری از فناوری های نوین و اعمال وحدت رویه در راستای توسعه دولت الکترونیک

- افزایش سطح اثربخشی و به هنگام نمودن دانش و مهارت های فناوری اطلاعات کارکنان دولت

ماده 2- دوره های آموزشی و مخاطبین دوره های آموزشی فناوری اطلاعات برای سه گروه آموزشی به شرح ذیل طراحی شده است:

آموزش مهارت های لازم و کشف استعدادهای کودکان ونوجوانان وتبدیل مهارت به تخصص برای تضمین آینده شغلی آنها.

الف)مدیران ارشد

مخاطبین این دوره ها: مدیران ارشد سازمان های دولتی در رده های روسای سازمان ها، معاونین و مدیران می باشند. این دوره ها شامل «دولت الکترونیکی و مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات » می باشند. (پیوست الف، صفحات 1 تا 7)

ب) مدیران و کارشناسان دفاتر فناوری اطلاعات

مخاطبین این دوره ها: مدیران و کارشناسان در رسته فناوری اطلاعات که براساس حوزه تخصصی خود (سخت افزار، نرم افزار،شبکه و ...) دوره های آموزشی ذیل را طی می کنند:

این دوره ها شامل «حاکمیت فاوا، مدیریت خدمات فاوا، مدیریت فرآیندهای سازمانی، معماری فناوری اطلاعات سازمانی،تحلیل و فناوری سیستم، مهندسی شبکه، مدیریت امنیت اطلاعات، مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات، مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات، رایانش ابری و مهاجرت به نرم افزار های آزاد/متن باز» می باشد. (پیوست ب، صفحات 8 تا 37)

ج) عموم کارکنان دولت

مخاطبین این دوره ها: متصدیان مشاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی (بجز متصدیان مشاغل رسته خدمات) می باشند.

این دوره ها شامل «مهارت های حرفه ای و اداری کار بارایانه، مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی، مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک و شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها» می باشد. (پیوست ج، صفحات 38 تا 49)

تبصره: هر دستگاه می تواند با توجه به نیازها و ماموریت های خود دوره های اختصاصی فناوری اطلاعات را در قالب پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید تا در صورت تائید در قالب نظام آموزش کارکنان دولت ابلاغ گردد.

استانداردها و ضوابط

ماده3- آموزش های موضوع ماده 2 این بخشنامه، در چارچوب نظام آموزش کارمندان دولت، محسوب می شود.

ماده4- برای کلیه مدیران جهت انتصاب، ارتقا و تمدید مدت مدیریت حرفه ای در پست های مدیریتی، گذراندن دوره های آموزشی بند (الف) موضوع ماده 2 این بخشنامه الزامی است.

تبصره:کسانی که قبل از ابلاغ این بخشنامه به پست مدیریتی منصوب گردیده اند، موظفند دوره های مذکور راحداکثر تا یکسال پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه طی نمایند.

ماده 5- فراگیری دوره های آموزشی بند(ب) موضوع ماده 2 این بخشنامه، یرحسب نیازهای شغلی کارکنان دفاتر فناوری اطلاعات، به تشخیص دستگاه قابل اجرا می باشد.

تبصره: فراگیری دوره های آموزشی بند (ب) موضوع ماده 2، با کدهای (ب1) و (ب2) جدول پیوست، برای مدیران فناوری اطلاعات الزامی است.

مدیریت اجرا

ماده6- دستگاه های اجرائی مکلفند با رعایت مفاد این بخشنامه و نظام آموزش کارمندان دولت، دوره های آموزشی فوق الذکر را در برنامه آموزش سالانه خود پیش بینی و اجرا نمایند. به نحوی که کارکنان مشمول، مهارت های لازم را در بهره گیری از فن آوری اطلاعات کسب نمایند.

ماده7- دستگاه های اجرایی موظفند دوره های آموزشی (موضوع ماده 2 این بخشنامه) را طبق شرایط و محتوای مندرج دراین بخشنامه توسط مجریان ذیل که صلاحیت مدرسان آنان براساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( امورسیستم ها و دولت الکترونیک) محرز شده و دارای گواهینامه می باشند، برگزار نمایند.

مجریان

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

موسسات و مراکز آموزشی وابسته به دستگاه های اجرایی یا دفاتر و واحدهای آموزش در دستگاه ها شرکت ها و آموزشگاه هایی که تائیدیه سازمان آموزش فنی و حرفه ای در حوزه فناوری اطلاعات را دارا می باشند.

تبصره1:دستورالعمل نحوه تشخیص صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(امور سیستم ها و دولت الکترونیک) ابلاغ خواهد شد.

تبصره2: دستگاه های اجرایی جهت برگزاری دوره های مذکور، مجاز به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی نیز می باشند، به شرط آنکه شخص حقیقی دارای گواهینامه صلاحیت آموزشی براساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( امورسیستم ها و دولت الکترونیک) باشد.

ماده 8- موسسات موضوع ماده 7 این بخشنامه مجازند دوره های این بخشنامه را در صورت امکان به صورت آموزش الکترونیکی و با رعایت تمامی شرایط مندرج در این بخشنامه ارائه نمایند.

نظارت و ارزشیابی

ماده 9- در صورت بروز هرگونه تخلف از سوی موسسه های مجری آموزشی یا مدرسان، لغو صلاحیت آنها برای تدریس دوره های آموزشی کارکنان دولت به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ می گردد.

ماده 10- دستگاه های اجرایی در سطح ملی موظفند گزارش عملکرد شش ماهه شامل آمار و اطلاعات دوره های اجرا شده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (امور سیستم ها و دولت الکترونیک) و در سطح استانی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال نمایند.

ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن نظارت بر اجرای این بخشنامه و تهیه گزارش پیشرفت شش ماهه جهت بازبینی و تکمیل آن ، نتایج حاصل از ارزیابی را در شاخص های نظام ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه ها لحاظ می نماید.

ماده 12-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است براساس نیازهای شغلی کارکنان در حوزه فناوری اطلاعات نسبت به، به روزرسانی دوره های پیوست اقدام و حداکثر هر 3 سال یکبار براساس نیازسنجی که از دستگاه ها به عمل می آورد،آن را مورد بازبینی و اصلباح قرار دهد.

ماده 13- این بخشنامه با توجه به ضورت تعیین صلاحیت مدرسان دوره ها، پس از اعلام اسامی آنها از طریق سایت رسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از تاریخ 1394/2/15 قابل اجرا می باشد

محمود عسکری آزاد

جانشین رئیس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

و رئیس کمسیون توسعه دولت الکترونیکی

دوره ی آموزشی : دولت الکترونیکی

نام دوره آموزشی
دولت الکترونیکی
ساعت
8
شهریه (ریال)
400,000

هدف:

فراهم آوردن الزامات نظام اداری الکترونیک

ارتقا. کارایی ، اثر بخشی ، شفافیت تبادلات و تعاملات اطلاعاتی دولت در راستای رضایتمندی مردم

مخاطبین دوره:

معاونین وزارتخانه ها، روسای سازمان های دولتی ، مدیران عامل شرکت های دولتی ، مدیران کل دستگاه ها در استان ها

رئوس مطالب
 • آشنایی با مفهوم دولت الکترونیکی
  • تعریف دولت الکترونیک
  • مفهوم نظام اداری و دولت الکترونیکی در تحول نظام اداری
 • بیان مزایا و دستاوردهای دولت الکترونیکی
  • مزایای دولت الکترونیکی برای شهروندان
  • مزایای دولت الکترونیکی برای بخش خصوصی
  • مزایای دولت الکترونیکی برای دولت
 • تشریح گونه ها و مدل های مختلف دولت الکترونیکی
  • ارکان دولت الکترونیکی
  • دولت با شهروندان(C2G)
  • دولت با شرکت ها و موسسات بخش خصوصی (B2G)
  • دولت با کارمندان دولت (E2G)
  • ارتباط دولت با بخش های دولتی (G2G)
  • آشنایی با مدل های دولت الکترونیکی
  • مدل انتشاری
  • مدل سازمان ملل
 • آمادگی الکترونیکی
  • عریف آمادگی الکترونیکی و لزوم و اهداف آن
  • مولفه ها و عناصر موثر در آمادگی الکترونیکی
  • آشنایی با مدل ها و سطوح ارزیابی آمادگی الکترونیکی
  • آشنایی با شاخص های ارزیابی آمادگی الکترونیکی متناسب با دستگاه مربوطه
 • ذکر محدودیت ها و موانع توسعه دولت الکترونیکی
  • چالشهای تکنیکی در رابطه با دولت الکترونیکی
  • مباحث بودجه و سرمایه گذاری
  • مسائل فرهنگی
  • مسائل امنیتی در دولت الکترونیکی
  • مباحث حقوقی و قانونی مطرح در دولت الکترونیکی
 • آشنایی با قوانین بالادستی در حوزه دولت الکترونیک
  • تکالیف حوزه دولت الکترونیکی در برنامه های پنجساله توسعه
  • تکالیف حوزه دولت الکترونیکی در قانون مدیریت خدمات کشوری
  • آشنایی با نقشه راه دولت الکترونیک
 • آشنایی با کاربردها ، نوآوری ها و نقش های فناوری اطلاعات
  • کاربردها
  • رای گیری الکترونیک
  • آموزش الکترونیکی
  • اقتصاد الکترونیک
  • گردشگری الکترونیک
  • تجارت الکترونیک
  • نوآوری ها و نقش های فناوری اطلاعات
  • دولت و کسب و کار همراه
  • نقش شبکه های اجتماعی در توسعه
  • نقش فناوری برای غلبه بر چالش های رایج کسب و کار

دوره ی آموزشی : مدیریت خدمات فاوا و ITIL

نام دوره آموزشی
مدیریت خدمات فاوا و ITIL
ساعت
12
شهریه (ریال)
960,000

هدف:

استقرار نظام حاکمیت فناوری اطلاعات و نظام مدیریت خدمیات فناوری اطلاعات

مخاطبین دوره:

مدیران و کارشناسان حوزه برنامه ریزی و کنترل فناوری اطلاعات

کارشناسان پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

رئوس مطالب
 • اصول و مفاهیم مدیریت خدمات فاوا
  • تعریف به روش و معرفی برخی به روش های فاوا و معرفی جایگاه ITIL
  • تعاریف کلیدی مرتبط با خدمت و مدیریت خدمت
  • شنایی اولیه با چارچوب ITIL
 • چارچوب های حاکمیت ITIL
  • آشنایی با چرخه عمر خدمت در ITIL
  • آشنایی اجمالی با فرایندهای تعریف شده در ITIL و ارزش افزوده آنها در سازمان
 • بررسی فرایندهای ITIL
  • فرایندهای استراتژی خدمات
  • مدیریت پرتوی خدمات فاوا
  • مدیریت مالی خدمات فاوا
  • مدیریت روابط کسب و کار
  • فرایندهای طراحی خدمات
  • مدیریت کاتالوگ خدمات
  • مدیریت سطوح خدمت
  • مدیریت ظرفیت
  • مدیریت امنیت
  • مدیریت دسترس پذیری سرویس
  • مدیریت استمرار خدمت
  • مدیریت تامین کنندگان
  • فرایندهای جاری سازی خدمات
  • مدیریت تغییرات
  • مدیریت پیکره بندی
  • مدیریت نشر و راه اندازی
  • مدیریت دانش
  • فرایندهای عملیات و پشتیبانی خدمات
  • مدیریت رویدادها
  • مدیریت مسائل
  • مدیریت مشکلات
  • مدیریت درخواستها
  • مدیریت دسترسی
  • فرایندهای بهبود مستمر خدمات

دوره ی آموزشی: مهندسی شبکه

نام دوره آموزشی
مهندسی شبکه
ساعت
30
شهریه (ریال)
2,400,000

هدف:

کنترل ، مدیریت شبکه های کامپیوتری ، گسترش سیستم های تحت شبکه و اینترنت

مخاطبین دوره:

مدیران شبکه

کارشناسان سخت افزار ، پشتیبان فنی و سیستمی

مدیران پایگاه داده و سیستم عامل

رئوس مطالب
 • اصول و مبانی شبکه
  • تعریف و مقایسه انواع مختلف شبکه های کامپیوتری و پروتکلهای ارتباطی
  • تعریف و بررسی مدل TCP/IP و مقایسه آن با مدل مرجع OSI
  • تعریف و استفاده از IP و مفاهیم مربوطه به Sub-nets
  • بررسی سخت افزارهای مورد استفاده در شبکه های کامپیوتری
  • طراحی و پیاده سازی ازتباطات بیسیم در شبکه های سازمانی
 • سوئیچینگ و مسیریابی
  • معرفی مفاهیم پایه در سوئیچینگ شبکه های کامپیوتری
  • نحوه استفاده و پیکر بندی VLAN و پروتکل های Q802.17TP,ISL
  • معرفی و نحوه پیاده سازی شبکه با دسترسی بالا
  • معرفی مفاهیم پابه در مسیریابی
  • معرفی و مقایسه پروتکل های مسیریابی استاتیک و داینامیک
  • معرفی ، تعریف و نحوه پیکربندی پروتکل های EIGRP,OSPF,BGP,IS-IS2RIP
  • معرفی مفاهیم مربوطه به بهینه سازی مسیریابی و Multicast Routing
  • معرفی و نحوه پیکربندی QoS
  • نحوه تعریف و استفاده از ACL
 • امنیت در شبکه های کامپیوتری
  • آشنایی با انواع تهدیدات در شبکه های کامپیوتری شامل
  • VLAN Hopping,DHCP,ARP Spoofing
  • STP,DOS,DDOS Attacks,MAC layer
  • VLAN,Spoof,Switch Device Attacks
  • معرفی و نحوه پیکربندی انواع VPN
 • مدیریت ، نگهداری و عیب یابی شبکه
  • نحوه مستند سازی ، پایش و کنترل تجهیزات مستقر با استفاده از ابزار های مؤثر
  • برنامه ریزی و نگهداری شبکه های پیچیده
  • برنامه ریزی فرآیندهای عیب یابی در شبکه های پیچیده سازمانی
  • نگهداری و عیب یابی بر پایه سوئیچینگ و روتینگ
  • نگهداری و عیب یابی راه حل های امنیتی شبکه

دوره ی آموزشی : مدیر امنیت اطلاعات

نام دوره آموزشی
مدیر امنیت اطلاعات
ساعت
20
شهریه (ریال)
1,600,000

هدف:

پایه گذاری،پیاده سازی،بهره برداری،نظارت ،بازبینی، نگهداری و بهبود امنیت اطلاعات

مخاطبین دوره:

مدیران شبکه

کارشناسان سخت افزار ، پشتیبان فنی و سیستمی

مدیران پایگاه داده و سیستم عامل

رئوس مطالب
 • تشریح الزامات ، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
  • معرفی اصول ، مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  • مستندات و سوابق سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  • آشنایی با مفهوم فرایند و دیدگاه فرایندگرا و چرخه PDCA
  • معرفی و تشریح فازهای پروژه پیاده سازی ISMS
  • نحوه آنالیز شکاف سازمان کارفرما و شناخت اولیه
  • تعیین و تدوین دامنه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  • تهیه و تدوین خط مشی امنیت اطلاعات
  • انتخاب متدولوژی شناسایی و مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات
  • مدیریت حوادث امنیتی و مدیریت تداوم کسب و کار
 • ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  • معرفی واژگان و تعاریف ممیزی
  • آشنایی با فرایند ممیزی داخلی امنیت اطلاعات
  • ممیزی بهبود مستمر
  • نکات قابل توجه در فرایند اخذ گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • مدیریت ریسک امنیت اطلاعات
  • آشنایی با مفهوم ریسک،آسیب پذیری ، آسیب و مدیریت ریسک امنیت اطلاعات
  • اهداف و مزایای مدیریت مخاطرلت در سازمان
  • بررسی انواع متدولوژی ها و ابزارهای ارزیابی مخاطرات
  • فرایند مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات
  • نحوه تدوین طرح برطرف سازی مخاطرات – Risk Treatment Plan
  • بررسی محدودیت های کاهش مخاطرات
  • آشنایی با مفهوم بازگشت یرمایه امنیتی و ROSI
  • نقش ها و مسئولیتهای سازمان در فرایند مدیریت مخاطرات
 • مدل بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات
  • مفهوم بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات
  • آشنایی با فرایندهای و معیارهای امنیت اطلاعات
  • سطوح بلوغ امنیت اطلاعات
  • شناسایی شاخص های سنجش میزان بلوغ امنیت اطلاعات
  • افراد و مسئولیت های اندازه گیری بلوغ امنیت اطلاعات
  • مدل فرایندی بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات
  • متد مدیریت ریسک 3ISM
  • نقش مدیریت استراتژیک،تاکتیکی و عملیاتی در ارتقاء بلوغ امنیت اطلاعات
 • اندازه گیری اثر بخشی امنیت اطلاعات
  • تعریف و اهداف اندازه گیری امنیت اطلاعات
  • مزایای اندازه گیری اثر بخشی امنیت در سازمان
  • ورودی ها و خروجی های اندازه گیری در چرخه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات PDCA
  • گام های فرایند اندازه گیری
  • افراد در بخش های درگیر در اندازهگیری امنیت و مسئولیت آنها
  • مدل اندازه گیری امنیت اطلاعات
  • انواع معیارها و مشخصه های اندازه گیری
  • ارزیابی و بهبود برنامه اندازه گیری امنیت اطلاعات
 • تشریح الزامات مدیریت حوادث امنیت اطلاعات و سازماندهی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی رایانه (CERT)
  • آشنایی با مفاهیم و واژگان مرتبط با حوادث امنیت اطلاعات
  • مثال هایی از حوادث امنیت اطلاعات
  • فازها و مراحل مدیریت حوادث امنیت اطلاعات طبق استاندارد 27035ISO/IEC
  • مراحل راه اندازی CERT /CSIRT
  • افراد و وظایف تیم پاسخگویی به حوتدث امنیتی و رایانه ای
  • چرخه عمر رسیدگی به حادثه
  • فعالیت های فاز طراحی و آماده سازی واکنش به رخدادها و حوادث امنیتی و رایانه ای
  • فعالیت های فاز شناسایی و گزارش دهی حوادث امنیتی ورایانه ای
  • فعالیتهای فاز ارزیابی و تصمیم گیری حوادث امنیتی و رایانه ای
  • فعالیتهای فاز پاسخگویی به حوادث امنیتی و رایانه ای
 • آشنایی با مفاهیم و نحوه راه اندازی مرکز عملیات امنیت (SOC)
  • آشنایی با مفاهیم مرکز عملیات امنیت
  • انواع مرکز عملیات امنیت
  • جایگاه مرکز عملیات امنیت و کارکردهای مورد انتظار
  • اجزاء اصلی و فرعی یک مرکز عملیات امنیت
  • فرایندهای موثر در مرکز عملیات امنیت
  • نحوه راه اندازی مرکز عملیات امنیت و فعالیت ها و اقدامات مربوطه
  • مزایای پیاده سازی یک مرکز عملیات امنیت موثر
  • ابزارهای کاربردی در مرکز عملیات
  • راهبردی مرکز عملیات امنیت
  • مدل های پیاده سازی مرکز عملیات امنیت
  • بررسی چند نمونه کاربردی

دوره ی آموزشی : مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

نام دوره آموزشی
مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه
ساعت
22
شهریه (ریال)
990,000

هدف:

ارتقای سطح تواناییهای عموم کارکنان دولت در استفاده از فناوری اطلاعات

افزایش بهره وری سازمانها در راستای بهبود ارائه خدمات به مردم

مخاطبین دوره:

کارکنان تمامی بخش های سازمان به غیر از رسته فناوری اطلاعات

رئوس مطالب
 • واژه پرداز (پیشرفته)
  • مرور و رفع اشکال واژه پرداز مقدماتی
  • قالب بندی پیشرفته
  • قالب بندی پیشرفته متن
  • قالب بندی پیشرفته پاراگراف
  • قالب بندی پیشرفته style
  • قالب بندی پیشرفته ستون
  • تبدیل متن به یک جدول یا برعکس
  • کار با ویژگی ارجاع دادن
  • ارجاع دادن زیرنویس ،پاورگی و یادداشت
  • ارجاع دادن جدول ارجاع ها و index ها
  • ارجاع دادن متقابل و حذف یا اضافه کردن bookmark
  • افزایش قابلیت
  • افزایش قابلیت استفاده از فیلدها
  • افزایش قابلیت استفاده از فرم ها و قالب ها
  • استفاده از تکنیکهای پیشرفته ادغام پستی
  • استفاده از قابلیت های ارتباط دادن و تعبیه کردن برای ترکیب داده ها
  • کار با قابلیت های اتوماسیون مثل ماکروها
  • کار و بررسی روی اسناد
  • ردیابی و بازبینی یک سند
  • کار با Master Documents و زیر سندها
  • اعمال ویژگی های امنیتی اسناد
  • آماده کردن خروجی
  • قسمت ها
  • تنظیمات سند
 • صفحه گسترده (پیشرفته)
  • مرور و رفع اشکال صفحه گسترده مقدماتی
  • قالب بندی پیشرفته
  • قالب بندی شرطی
  • قالب بندی number customized
  • استفاده از توابع و فرمول ها
  • استفاده از توابع: تاریخ و زمان ،ریاضی ، آماری ، متنی ، مالی ، جستجو ، پایگاه داده
  • ایجاد یک تابع تودر توی دو سطحی
  • استفاده از یک مرجع سه بعدی در یک تابع جمع
  • استفاده از مراجع ترکیبی در فرمول ها
  • ایجاد و قالب بندی چارت
  • تحلیل ، طبقه بندی و فیلتر اطلاعات جدول ها و لیست ها و ایجاد سناریو
  • تایید و بررسی اطلاعات صفحه گسترده
  • فزایش بازدهی نامگذاری سلول ،paste special ، قالب ها ، ماکرو
  • بررسی ، اشتراک و نکات امنیتی صفحه گسترده
 • ارائه مطلب (پیشرفته)
  • مرور و رفع اشکال ارائه مطلب مقدماتی
  • ایجاد و ویرایش قالب ها
  • قالب بندی و فرمت زمینه اسلاید
  • استفاده از ابزار های داخلی تصویر و طراحی جهت ارتقاء ارایه مطلب
  • اعمال ویژگی های پیشرفته قالب بندی چارت و ایجاد یا ویرایش نمودار
  • استفاده از ویژگی های داخلی انیمیشن و وارد کردن صدا و تصویر
  • استفاده از ویژگی های ارتباط ، جداسازی ، وارد کردن و داخل کردن برای ترکیب
  • کار با نمایش اسلاید custom و اعمال تنظیمات و کنترل نمایش اسلاید
 • آشنایی و کار با سیستم های اتوماسیون اداری و سامانه های ملی و دستگاهی
  • آشنایی و کار با سیستم اتوماسیون اداری و سامانه های ملی و دستگاهی
  • معرفی و آموزش اتوماسیون اداری سازمان مربوطه و شبکه پیام دولت
  • معرفی سامانه های دستگاهی
  • معرفی سامانه های خدمات دولت الکترونیک

دوره ی آموزشی : مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

نام دوره آموزشی
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
ساعت
8
شهریه (ریال)
630,000

هدف:

اجرایی نمودن و تحقق نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن

مخاطبین دوره:

کارکنان تمامی بخش های سازمان به غیر از فناوری اطلاعات

رئوس مطالب
 • آشنایی با دولت الکترونیکی و مباحث کلیدی
  • تعریف دولت الکترونیکی
  • مفهوم نظام اداری و دولت الکترونیکی در تحول نظام اداری
  • مزایا و دستاردهای دولت الکترونیکی
  • مزایای دولت الکترونیکی برای شهروندان
  • مزایای دولت الکترونیکی برای بخش خصوصی
  • مزایای دولت الکترونیکی برای دولت
  • ارکان دولت الکترونیکی
  • دولت با شهروندان
  • دولت با شرکت ها و موسسات بخش خصوصی
  • دولت با کارمندان دولت
  • ارتباط دولت با بخش های دولتی
  • موانع توسعه دولت الکترونیکی
  • آشنایی با نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی
 • آشنایی با مدل های توسعه دولت الکترونیکی
  • مدل انتشاری
  • مدل سازمان ملل
 • آشنایی با نقشه راه دولت الکترونیک
 • کاربردها و نوآوری ها
  • کاربردها
  • رای گیری الکترونیک
  • آموزش الکترونیکی
  • اقتصاد الکترونیک
  • گردشگری الکترونیک
  • تجارت الکترونیک
  • نوآوری ها و نقش های فناوری اطلاعات
  • دولت و کسب و کار همراه
  • نقش شبکه های اجتماعی در توسعه
  • نقش فناوری برای غلبه بر چالش های رایج کسب و کار

دوره ی آموزشی : شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها

نام دوره آموزشی
شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها
ساعت
8
شهریه (ریال)
630,000

هدف:

ایجاد امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات در مقابل حملات الکترونیک

مخاطبین دوره:

حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر ، فناوری اطلاعات

حداقل 3 سال سابقه تدریس در دوره های امنیت اطلاعات

دارای گواهی تایید صلاحیت

رئوس مطالب
 • آشنایی با فضای سایبری
  • آشنایی با مفهوم سایبر و سایبرنتیک
 • انواع تهدیدات سایبری
  • بدافزارها و نرم افزارهای مخرب
  • تهدیدات چند وجهی
  • حملات مهندسی اجتماعی
  • شبکه های اجتماعی اینترنت و تهدیدات آن
  • تهدیدات شبکه های رایانه ای بی سیم
 • آشنایی با پلیس فتا
  • پلیس فتا یا پلیس سایبری و وظایف آن
 • امنیت ، حفاظت و نگهداری اطلاعات فناوری های احراز هویت

نحوه آزمون و ارائه گواهینامه پایان دوره :

در مورد آزمونهای حیطه فن آوری اطلاعات لیست افراد شرکت کننده در کلاسها در اختیار دفتر آموزش و پژوهش استانداری قرار می گیرد که در پایان دوره ها پس از اخذ آزمون در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی گواهینامه مورد تائید اداره کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری به قبول شدگان ارائه می گردد. محل آزمون نسبت به نوع دوره در مجتمع فنی تبریز و یا اداره کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری برگزار می گردد.

  تعداد افراد حاضر: 350       تعداد بازديد امروز: 6054       تعداد بازديد ديروز: 10676       تعداد بازديد ماه: 167842       تعداد بازديد ماه گذشته: 180404       تعداد بازديد كل: 24468722