ورود

دپارتمان مدیریت و کارآفرینی

معرفی دپارتمان مدیریت و کارآفرینی

در هزاره جدید ضرورت وجود واحدهای دولتی، صنعتی و خدماتی اجتناب ناپذیر است و این علم و هنرمدیریت است که باعث راهبرد صحیح سازمان در مسیر درست و روشن خواهد شد. این علم نه تنها در مسیر شغلی بلکه در مسیر زندگی افراد کاربرد دارد. بنابراین با گذر زمان و پیشرفت علوم و جهان ضرورت یادگیری آن برای هر شخص غیر قابل انکار است.
هدف مجتمع فنی تبریز از تشکیل این دپارتمان این است که با استمداد از عنایت خداوند و همت و همکاری استادان متعهد و آگاه این علم به دانشجویان و علاقمندان این رشته و مدیران سازمانها و ادارات و همچنین جویندگان شغل آگاهی و علم لازم را در این زمینه بدهد.
از جمله فعالیتهای این دپارتمان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- برگزاری دوره های آموزشی مدیریت و کارآفرینی مطابق با استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
- برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت مدیریت شامل مدیریت عمومی بازاریابی و استراتژیک و ...
- برگزاری دوره های ویژه مدیریت بازرگانی
- برگزاری دوره های کارآفرینی و آمادگی شغلی برای فارغ التحصیلان رشته های مختلف و جویندگان شغل
- برگزاری سمینارها و همایش ها با حضور اساتید مطرح این رشته
- برگزاری کلاس های های کسب و کار در اینترنت و تجارت الکترونیک
- ارائه خدمات مشاوره ای برای مدیریت پرو ژه های مختلف
- برگزاری دوره هایی برای مدیران فروش و فروشندگان
- برگزاری دوره های کارآموزی برای فارغ التحصیلان رشته مدیریت
- آموش نرم افزارهای مرتبط با مدیریت

 مدیریت و کارآفرینی

MBA (مقدماتی):

نام دوره آموزشی
MBA (مقدماتی)
ساعت
60
شهریه (ریال)
5,700,000
رئوس مطالب
 • توانایی اجرا و عملیاتی نمودن مبانی سازمان و مدیریت
 • توانایی در عملیاتی نمودن مسائل روز مدیریت
 • توانایی كسب مهارتهای عمومی بازاریابی
 • توانایی به کارگیری دانش و مهارت های مالی
 • توانایی به کارگیری دانش و مهارت های حسابداری

MBA (تکمیلی):

نام دوره آموزشی
MBA (تکمیلی)
ساعت
60
شهریه (ریال)
5,700,000
رئوس مطالب
 • توانایی به کارگیری مبانی و تفكر راهبردی در سازمان ها
 • توانایی طراحی و بهینه سازی ساختار سازمان
 • توانایی به کارگیری راهبردهای جذب و توسعه منابع انسانی
 • توانایی حل مسئله با استفاده از ابزارهای نوین تحلیل اقتصادی
 • توانایی به کارگیری راهبردهای بهینه سازی رفتار سازمانی

MBA (پیشرفته):

نام دوره آموزشی
MBA (پیشرفته)
ساعت
60
شهریه (ریال)
5,700,000
رئوس مطالب
 • توانایی به کارگیری راهبردهای توسعه بازار كسب و كار
 • توانایی به کارگیری راهبردهای توسعه و تغییر در سازمان ها
 • توانایی اجرای الگوی مدیریت مالی پیشرفته
 • توانایی به کارگیری اصول و فنون تبلیغات
 • توانایی به کارگیری اصول و فنون مذاكرات تجاری

کارآفرینی KAB مقدماتی:

نام دوره آموزشی
کارآفرینی KAB مقدماتی
ساعت
40
شهریه (ریال)
7,000,000
رئوس مطالب
 • توانایی انتخاب بنگاه كسب و كار
 • توانایی تهیه طرح تحلیلی در راستای اهمیت و ضرورت كارآفرینی
 • توانایی برقراری ارتباطات اثربخش در جهت ارتقا ویژگی های شخصی كارآفرینانه
 • توانایی انتخاب مسیر شغلی كارآفرینانه
 • توانایی خلق ایده های كسب و كار

سرپرست سیستم نگهداری و تعمیرات:

نام دوره آموزشی
سرپرست سیستم نگهداری و تعمیرات
ساعت
60
شهریه (ریال)
6,000,000

پداگوژی عمومی:

نام دوره آموزشی
پداگوژی عمومی
ساعت
24
شهریه (ریال)
3,200,000

هدف:

آشنایی :به مفهوم داشتن اطلاعات مفدماتی /شناسایی:به مفهوم داشتن اطلاعات کامل / اصول: به مفهوم مبانی مطالب نظری / توانایی:به مفهوم قدرت انجام کار دانشجو پس از گذراندن این دوره خاص باید بتواند از عهده تهیه و تنظیم برنامه آموزشی،طرح درس،اجرای آموزش و آزمون ارزشیابی از فرآیند های آموزشی و اصلاح رویه های مربوط به آن برآید.

رئوس مطالب
 • توانایی تشخیص اهداف آموزش های فنی و حرفه ای
 • توانایی تهیه و تنظیم برنامه آموزشی و درسی بر اساس داده ها
 • توانایی تهیه و تنظیم طرح درس
 • توانایی تهیه و به کارگیری وسایل کمک آموزشی
 • توانایی اجرای دوره های آموزشی
 • توانایی سنجش و ارزیابی از آموزش فراگیران

مهندسی فروش و بازاریابی (مدیر بازاریابی):

نام دوره آموزشی
دوره مهندسی فروش و بازاریابی (مدیر بازاریابی)
ساعت
60
شهریه (ریال)
7,300,000
رئوس مطالب

● توانایی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎزارﻳﺎبی
● توانایی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺼﺮفی
● توانایی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ در ﺑﺎزارﻳﺎبی
● توانایی برنامه ریزی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎزارﻳﺎبی
● توانایی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت بازاریابی
● توانایی اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزار و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎزار ﺑﺎﻟﻘﻮه
● توانایی اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری
● توانایی ﺗﺸﺨﻴﺺ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه
● توانایی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﺎزار
● توانایی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺼﻮل
● ﺗﻮانایی بازاریابی ﺧﺪﻣﺎت
● توانایی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﻫﺒﺮد ﻧﺎم ﺗﺠﺎری
● توانایی اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاری
● توانایی طراحی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ
● توانایی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮویجی
● توانایی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪ بازاریابی و ﻓﺮوش
● توانایی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوشی و ﻋﻤﺪه ﻓﺮوشی
● توانایی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی
● توانایی ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی بازاریابی ﺳﺎزﻣﺎن
● توانایی به کار ﮔﻴﺮی ﺿﻮاﺑﻂ ایمنی و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر

اصول سرپرستی:

نام دوره آموزشی
اصول سرپرستی
ساعت
60
شهریه (ریال)
5,000,000

کارآفرینی برای والدین:

نام دوره آموزشی
کارآفرینی برای والدین
ساعت
40
شهریه (ریال)
3,000,000

تجارت الکترونیک و کسب و کار اینترنتی :

نام دوره آموزشی
تجارت الکترونیک و کسب و کار اینترنتی
ساعت
40
شهریه (ریال)
3,500,000

Microsoft Project:

نام دوره آموزشی
Microsoft Project
ساعت
40
شهریه (ریال)
5,750,000

هدف:

 1. تهيه برنامه زمان بندى براى پروژه ها و کنترل و پیگری پیشرفت پروژه
 2. تخصیص منابع به فعالیت ها
 3. تسطیح منابع و کنترل مسیر های بحرانی
 4. ترسیم نمودارهای کنترلی
رئوس مطالب
 • تئوری دانش مديريت پروژه
 • برنامه ريزى پروژه شامل انواع فعاليت ها و روابط آنها
 • برنامه ريزى منابع شامل تعریف، تخصيص منابع هزينه و ...
 • کنترل و ارزیابی عملکرد پروژه هنگام اجرا شامل: Tracking انواع گزارشات پيشرفت
 • شاخص هاي سنجش هزينه، بهينه سازي زمان و مصرف منابع
 • تهيه گزارشات
 • به هنگام سازى پروژه
 • انجام تغييرات سراسری

چرا باید در این دوره شرکت کنیم:

 • آیا با استانداردهای تهیه یک WBS آشنایی دارید؟
 • آیا تا به حال هنگام تخمین زمان فعالیت های پروژه به مشکل برخورد کرده اید؟
 • آیا جمع‌آوری اطلاعات لازم برای تخصیص منابع به فعالیت‌ها کار دشواری به نظر می رسد؟
 • آیا می دانید کدام ‌یک از روش های پیگیری پیشرفت برای پروژه شما مناسبتر است؟
 • آیا تا به حال در فرآیند گزارش گیری از فعالیت های‌ پروژه دچار مشکل شده اید؟

اگر اینگونه فکر می کنید، این دوره به شما کمک می کند:

 • فکر می کنید برای تهیه WBS نیاز دارید با استانداردها آشنا شوید؟
 • فکر می کنید نیازمند روش نظام مندی برای تخمین زمان فعالیت های پروژه هستید؟
 • فکر می کنید برای انتخاب روش مناسب برای پیگیری پیشرفت پروژه به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 • مرور مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • پیاده‌سازی و اجرای سناریوهای شبیه‌سازی شده از پروژه‌های واقعی در نرم‌افزار Microsoft Project 2013 از مراحل تعریف پروژه تا پیگیری پیشرفت و اختتام آن
 • استانداردهای برنامه‌ریزی پروژه
 • مرور ابزارهای اصلی Microsoft Project 2013
 • آشنایی با مشکلات رایج راهبری یک سیستم برنامه‌ ریزی پروژه

این دوره چه تفاوتی با دوره های مشابه دارد؟

با اجرای سناریوهای طراحی شده، شما چندین بار در طول دوره نقش کارشناس کنترل پروژه را در یک پروژه شبیه سازی شده، تجربه خواهید کرد و با تمامی مراحل انجام پروژه از تعریف آن تا پیگیری پیشرفت و اختتام پروژه آشنا خواهید شد. این دوره شما را برای ورود به بازار کار آماده خواهد کرد. همزمان با آشنایی با مفاهیم کنترل پروژه، ابزارهای مناسب را در Microsoft Project 2013 خواهید شناخت.

این دوره چگونه شما را برای ورود به بازار کار آماده می‌کند؟

دوره تربیت کارشناس کنترل پروژه به گونه‌ای طراحی شده است که تا شما را برای ورود به بازار کار آماده کند. در هر کدام از جلسات این دوره، یک سناریوی از قبل طراحی شده اجرا می‌شود و هر کدام از شرکت کنندگان نقش کارشناس کنترل پروژه را در این سناریو ایفا می کند. سناریوها به گونه‌ای طراحی شده اند که هم مفاهیم مورد نیاز را آموزش دهد و هم مهارت شرکت‌کنندگان دوره را در استفاده از نرم‌افزار MSProject 2013 بالا ببرد. سناریوها مواردی از پروژه های واقعی را شبیه سازی خواهند کرد. ایفای نقش شرکت کنندگان دوره در موقعیت های مختلف یک پروژه شبیه‌سازی شده آن ها را در نحوه برخورد با مسائل دنیای واقعی توانمندتر می‌سازد.

 • اجرای ده سنـــاریــوی طراحی شده برای این دوره، شما را برای ورود به بــــازار کــار آماده می کند.
 • هرکدام از سناریوها شـــرایط واقــعــی پروژه ها را برای شما شبیه سازی خواهد کرد.
 • هرکدام از شرکت کنندگان، در طول دوره نــقــش کارشــناس کنترل پروژه را در سناریوها ایفا خواهند کرد.

PRIMAVERA:

نام دوره آموزشی
PRIMAVERA
ساعت
40
شهریه (ریال)
7,000,000

هدف:

برنامه ريزى و کنترل پروژه

رئوس مطالب
 • مفاهیم اولیه پروژه
 • معرفی PRIMAVERA
 • تعریف دیکشنری های پروژه
 • تعریف فعالیت ها
 • معرفی آیتم های منابع
 • سازمان دهی فعالیت ها بر اساس WBS
 • زمان بندی پروژه
 • ابزارهای پروژه
 • تغييرات سراسری
 • تهیه برنامه هدف و کنترل پیشرفت پروژه
 • مدیریت منابع و هزینه
 • تهیه و تولید انواع گزارشات

مدیریت پروژه PMBOK:

نام دوره آموزشی
مدیریت پروژه PMBOK
ساعت
40
شهریه (ریال)
6,000,000

Comfar III:

نام دوره آموزشی
Comfar III
ساعت
40
شهریه (ریال)
6,000,000

هدف:

 • تجزیه و تحلیل های مالی و مطالعات زمان سنجی (Feasibility Study)
 • طرح های جدید توسعه و Joint Ventures

رئوس مطالب
 • آموزش ورود اطلاعات در کامفار و مفاهیم پایه شامل: تعریف پروژه، ساختار زمان بندی، تعریف محصولات و واحدهای پولی، مفاهیم مربوط به ارزش زمانی پول و نرخ تنزیل کل سرمایه گذاری و سرمایه سهام دارن و ...
 • برآورد و آموزش ورود اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های ثابت شامل زمین، ساختمان ها، تاسیسات و ...
 • برآورد و ورود اطلاعات مربوط به هزینه های عملیاتی مستقیم و غیرمستقیم، برآورد و آموزش ورود اطلاعات سرمایه در گردش (Working Capital)
 • برنامه ریزی تولید و فروش در زمان بهره برداری
 • آموزش ورود و نحوه تامین منابع مالی، تقسیم سود و مالیات
 • آموزش مراکز هزینه (Cost Center)
 • آموزش نحوه تخصیص هزینه (Cost Allocation)
 • آموزش ورود اطلاعات تحلیل اقتصادی
 • حل مثال عملی و آموزش نحوه اخذ گزارشات
 • معرفی گزارشات مالی شامل گردش وجوه نقدی، صورت حساب سود و زیان، ترازنامه
 • گزارشات تحلیلی گرافیکی، نقطه سر به سر و ...
 • تحلیل نتایج مالی و اقتصادی شامل: NPV & IRR & NPVE & IRRE & B.P & SHORT NPV و ...
 • آنالیز حساسیت و تحلیل ریسک پروژه

تحلیل گر تکنیکال بورس:

نام دوره آموزشی
تحلیل گر بورس
ساعت
60
شهریه (ریال)
3,600,000
رئوس مطالب
 • توانایی تجزیه و تحلیل كلان اقتصاد
 • توانایی تشخیص وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منطقه و جهان
 • توانایی تشخیص وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فرهنگی كشور
 • توانایی تجزیه و تحلیل مسایل سیاسی و تعمیم آن به مسایل اقتصادی
 • توانایی تشكیل پرتفوی دارائی (سیاست سرمایه گذاری)
 • توانایی تجزیه و تحلیل بازار سهام (كلان)
 • توانایی تجزیه و تحلیل بازار سهام (كلان)
 • توانایی تشخیص میزان ریسک
 • توانایی تشخیص ریسک و بازده صنایع
 • توانایی تشخیص ریسک و بازده شركت ها
 • توانایی تشخیص ریسک و بازده پرتفوی شخصی
 • توانایی تشكیل پرتفوی و سبد سهام با تركیب ریسك و بازده بهینه
 • توانایی بررسی صنایع گوناگون و انتخاب صنعت برتر
 • توانایی تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شركت
 • توانایی انتخاب سهم از مدل های رایج
 • توانایی انتخاب سهم یا سهام در صنایع برتر
 • توانایی تجزیه و تحلیل جو بازار و اخبار شركت ها
 • توانایی به کارگیری نرم افزارهای كامپیوتری و استفاده از اینترنت در امور تحلیل گر بورس
 • توانایی به کارگیری ریاضیات و آمار و اطلاعات
 • توانایی به کارگیری سری های زمانی (استفاده از رفتار قیمتی در گذشته)
 • توانایی انتخاب كارگزار مناسب
 • توانایی تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضای سهم
 • توانایی اداره كردن سبد سهام
 • توانایی تطبیق تئوری های جدید با انجام فعالیت های عملی

مشاور حقوقی در اینترنت:

نام دوره آموزشی
مشاور حقوقی در اینترنت
ساعت
50
شهریه (ریال)
3,500,000
رئوس مطالب
 • مشاوره حقوقی در مباحث عملی و کاربردی چک و سفته
 • اقامه دعوا، دفاع و نحوه اثبات دعوا
 • مشاوره حقوقی در اجرای احکام مدنی و کیفری
 • مشاوره حقوقی در مباحث آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی
 • مشاوره حقوقی در اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا و نحوه انجام کار
 • مشاوره حقوقی در مباحث مربوط به روابط موجر و مستأجر و پیگیری دعاوی مربوط به آن در محاکم
 • مشاوره حقوقی در مباحث مربوط به دعاوی خانوادگی و چگونگی حل و فصل آن در محاکم
 • به کارگیری ابزار لازم جهت اتصال به اینترنت
 • به کارگیری پست الکترونیکی توسط نرم افزارهای Out Lock Express, Yahoo Messenger
 • طراحی صفحات وب

مدیر تضمین کیفیت:

نام دوره آموزشی
مدیر تضمین کیفیت
ساعت
50
شهریه (ریال)
3,000,000

اخلاق حرفه ای مقدماتی :

نام دوره آموزشی
اخلاق حرفه ای مقدماتی
ساعت
60
شهریه (ریال)
5,000,000

برقراری ارتباطات اجتماعی و تجاری با استفاده از زبان بدن:

نام دوره آموزشی
برقراری ارتباطات اجتماعی و تجاری با استفاده از زبان بدن
ساعت
12
شهریه (ریال)
4,000,000

خلاقیت و نوآوری در محیط کار:

نام دوره آموزشی
خلاقیت و نوآوری در محیط کار
ساعت
51
شهریه (ریال)
3,500,000

مدیریت اضطراب و بیان نافذ:

نام دوره آموزشی
مدیریت اضطراب و بیان نافذ
ساعت
20
شهریه (ریال)
3,500,000

مدیر BI در فناوری اطلاعات (هوش تجاری ) :

نام دوره آموزشی
مدیر BI در فناوری اطلاعات(هوش تجاری)
ساعت
60
شهریه (ریال)
4,000,000

پروپوزال نویسی :

نام دوره آموزشی
پروپوزال نویسی
ساعت
40
شهریه (ریال)
4,000,000

پژوهشگر عمومی

نام دوره آموزشی
پژوهشگر عمومی
ساعت
60
شهریه (ریال)
4,000,000

آفرینشگر :

نام دوره آموزشی
آفرینشگر
ساعت
40
شهریه (ریال)
2,400,000

اصول و فنون کاربردی مذاکره :

نام دوره آموزشی
اصول و فنون کاربردی مذاکره
ساعت
50
شهریه (ریال)
10,000,000

تربیت فروشنده آماده به کار:

نام دوره آموزشی
تربیت فروشنده آماده به کار
ساعت
50
شهریه (ریال)
10,000,000

تربیت کارمند آماده به کار

هدف مجتمع فنی تبریز در سال 97 :

hadaf
نام دوره آموزشی
تربیت کارمند آماده به کار
ساعت
82
شهریه (ریال)
12,000,000


هدف

همه ما تصور می کنیم که مشکل اشتغال، فقط مختص جوانان جویای کار است ، در حالی که اگر از دید کارفرما به قضیه نگاه کنیم ، متوجه مشکلات متفاوتی خواهیم شد. یکی از این مشکلات ، نبود کارمند آماده به کار می باشد، اکثر کارفرما ها برای جذب نیروی کار موردنظرشان، به لحاظ تجربه و مهارت دچار مشکل هستند.
یک کارمند حرفه ای از هر نظر باید مهارت کافی داشته باشد، چه از نظر شغلی و چه از رفتار و برخورد.
در دوره تربیت کارمند آماده به کار سعی کرده ایم ، همه آن چیزی که برای کارمند حرفه ای شدن، نیاز است را ، آموزش دهیم. با گذراندن این دوره هم دغدغه کارفرمایان برای داشتن کارمند آماده به کار از بین می رود و هم فارغ التحصیلان این دوره راحت تر می توانند وارد بازارکار شوند.

ریز دوره ها

■ رزومه نویسی
■ مصاحبه استخدامی
■ تیپ شناسی شخصیتی MBTI
■ مهارت کارگروهی و تیمی
■ اصول و فنون مذاکره
■ خلاقیت و نوآوری
■ مهارت برقراری ارتباط مؤثر با دیگران
■ حرفه ای گری در محیط کار
■ آشنائی با قانون کار و بیمه
■ تحلیل رفتار متقابل
■ فن بیان و زبان بدن
■ کارآموزی

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای

نام دوره آموزشی
مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای
ساعت
20
شهریه (ریال)
2,400,000

تحلیل گر بورس اوراق بهادار

نام دوره آموزشی
تحلیل گر بورس اوراق بهادار
ساعت
60
شهریه (ریال)
3,600,000
  تعداد افراد حاضر: 311       تعداد بازديد امروز: 6003       تعداد بازديد ديروز: 10676       تعداد بازديد ماه: 167791       تعداد بازديد ماه گذشته: 180404       تعداد بازديد كل: 24468671