ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5722 paint روز های زوج 11 الی 12:30 1398/5/30 200000 30 شعبه ائل گلی
2 5357 e-kids روزهای فرد 11 الی 12:30 1398/6/5 500000 90 شعبه ائل گلی
3 5573 برنامه نویسی دانش آموزان 4 روزهای فرد 12:30 الی 14 1398/5/17 480000 40 شعبه ائل گلی
4 5602 e-kids روز های زوج 15:30 الی 17 1398/4/29 500000 90 شعبه ابوریحان
5 5605 فتوشاپ کودکان روز های زوج 17 الی 18:30 1398/4/1 200000 34 شعبه ابوریحان
6 5636 e-kids روز های زوج 17 الی 18:30 1398/5/2 500000 90 دفتر مرکزی
7 5646 برنامه نویسی دانش آموزان 2 روزهای فرد 15:30 الی 17 1398/5/17 480000 40 شعبه ائل گلی
8 5675 طراحی با کامپیوتر روز های فرد 12:30 الی 14 1398/6/3 240000 20 شعبه ائل گلی
9 5711 ICT کودکان روز های زوج 12:30 الی 14 1398/5/2 200000 30 دفتر مرکزی
10 5714 برنامه نویسی روز های زوج 12:30 الی 14 1398/5/4 160000 12 دفتر مرکزی
11 5719 برنامه نویسی روز های فرد 17 الی 18:30 1398/5/3 160000 12 شعبه ابوریحان
12 5693 برنامه نویسی روزهای زوج 17 الی 18:30 1398/4/30 240000 20 شعبه ابوریحان
13 5692 برنامه نویسی روز های زوج 17 الی 18:30 1398/5/16 240000 20 شعبه ائل گلی
14 5712 Paint روز های زوج 9:30 الی 11 1398/5/2 200000 30 دفتر مرکزی
15 5713 رباتیک روز های زوج 17 الی 18:30 1398/5/4 350000 20 دفتر مرکزی
16 5676 سخت افزار-شبکه روز های فرد 11 الی 12:30 1398/5/31 240000 20 شعبه ائل گلی
17 5721 رباتیک روز های فرد 12:30 الی 14 1398/5/27 350000 20 شعبه ائل گلی
18 5723 ict کودکان روز های زوج 9:30 الی 11 1398/5/26 200000 30 شعبه ائل گلی
19 5724 برنامه نویسی روز های زوج 12:30 الی 14 1398/5/30 160000 12 شعبه ائل گلی
20 5725 رباتیک (هوشمند) روز های فرد 14 الی 15:30 1398/6/3 600000 20 شعبه ائل گلی
21 5726 سخت افزار-شبکه روز های فرد 15:30 الی 17 1398/6/3 250000 20 شعبه ائل گلی
22 5727 برنامه نویسی روز های زوج 12:30 الی 14 1398/5/23 250000 20 شعبه ائل گلی
23 5728 رباتیک (هوشمند) روز های فرد 12:30 الی 14 1398/6/3 600000 20 شعبه ائل گلی
24 5729 طراحی با کامپیوتر روز های فرد 14 الی 15:30 1398/5/31 250000 20 شعبه ائل گلی
25 5730 برنامه نویسی روز های فرد 18:30 الی 20 1398/5/1 240000 20 دفتر مرکزی
26 5731 رباتیک (دستی) روز های زوج 18:30 الی 20 1398/5/2 350000 20 دفتر مرکزی
27 5732 رباتیک (هوشمند) روز های زوج 17 الی 18:30 1398/5/2 600000 20 دفتر مرکزی
28 5733 J1 روز های زوج 18 الی 20 1398/5/2 160000 40 دفتر مرکزی
29 5734 ICDL روز های زوج 18:30 الی 21:30 1398/5/2 770000 138 دفتر مرکزی
30 5735 طراحی با کامپیوتر روز های فرد 12:30 الی 14 1398/5/8 250000 20 دفتر مرکزی
31 5736 برنامه نویسی روز های فرد 11 الی 12:30 1398/5/1 250000 20 دفتر مرکزی
32 5737 سخت افزار - شبکه روز های فرد 12:30 الی 14 1398/5/1 250000 20 دفتر مرکزی
33 5738 رباتیک (دستی) روز های زوج 11 الی 12:30 1398/5/2 400000 20 دفتر مرکزی
34 5739 رباتیک (هوشمند) روز های زوج 12:30 الی 14 1398/5/7 600000 20 دفتر مرکزی
35 5740 ICDL روز های زوج 18:30 الی 21:30 1398/5/2 770000 138 دفتر مرکزی
36 5741 طراحی با کامپیوتر روز های زوج 12:30 الی 14 1398/5/9 400000 20 دفتر مرکزی
37 5742 برنامه نویسی روز های زوج 18:30 الی 20 1398/5/7 480000 40 دفتر مرکزی
38 5743 Java & Android روز های زوج 17 الی 18:30 1398/5/9 500000 24 دفتر مرکزی
39 5744 خلاقیت و روش های پرورش آن روز های فرد 9:30 الی 11 1398/5/8 240000 20 شعبه ابوریحان
40 5745 رباتیک (دستی) روز های زوج 12:30 الی 14 1398/4/31 350000 20 شعبه ابوریحان
41 5746 رباتیک (هوشمند) روز های فرد 11 الی 12:30 1398/5/1 600000 20 شعبه ابوریحان
42 5747 J1 روز های فرد 15:30 الی 17 1398/5/1 160000 40 شعبه ابوریحان
43 5748 طراحی با کامپیوتر روز های فرد 14 الی 15:30 1398/5/31 400000 40 شعبه ائل گلی
44 5749 برنامه نویسی روز های زوج 14 الی 15:30 1398/5/15 480000 40 شعبه ائل گلی
45 5750 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1398/4/29 770000 138 شعبه ابوریحان
46 5751 ICDL روز های فرد 12:30 الی 15:30 1398/5/6 770000 138 شعبه ابوریحان
47 5752 طراحی با کامپیوتر روز های فرد 9:30 الی 11 1398/4/19 250000 20 شعبه ابوریحان
48 5753 برنامه نویسی روز های زوج 15:30 الی 17 1398/5/3 250000 20 شعبه ابوریحان
49 5754 سخت افزار - شبکه روز های فرد 9:30 الی 11 1398/5/3 250000 20 شعبه ابوریحان
50 5755 خلاقیت و روش های پرورش آن روز های فرد 8 الی 9:30 1398/5/8 250000 20 شعبه ابوریحان
51 5756 رباتیک (دستی) روز های زوج 18:30 الی 20 1398/5/2 400000 20 شعبه ابوریحان
52 5757 رباتیک (هوشمند) روز های فرد 17 الی 18:30 1398/5/1 600000 20 شعبه ابوریحان
53 5758 T1 روز های زوج 11 الی 12:30 1398/5/5 160000 40 شعبه ابوریحان
54 5759 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1398/5/2 770000 138 شعبه ابوریحان
55 5760 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/5/2 770000 138 شعبه ابوریحان
56 5761 برنامه نویسی روز های زوج 9:30 الی 11 1398/5/14 480000 40 شعبه ابوریحان
57 5762 Java & Android روز های زوج 11 الی 12:30 1398/5/16 500000 24 شعبه ابوریحان
58 5763 طراحی با کامپیوتر روز های فرد 9:30 الی 11 1398/5/1 400000 40 شعبه ابوریحان
59 5764 سخت افزار روز های فرد 9:30 الی 11 1398/4/30 950000 50 شعبه ابوریحان
60 5765 +Network روز های زوج 12:30 الی 14 1398/5/2 450000 30 شعبه ابوریحان
 1   
  تعداد افراد حاضر: 42       تعداد بازديد امروز: 1023       تعداد بازديد ديروز: 8446       تعداد بازديد ماه: 1023       تعداد بازديد ماه گذشته: 253588       تعداد بازديد كل: 236871192