ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5065 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 18:30 الی 20 1399/9/24 865000 20 شعبه ابوریحان
2 5476 نرم افزارهای حسابداری روزهای زوج 17 الی 20 1399/9/3 2000000 60 شعبه ابوریحان
3 5498 حسابداری حقوق و دستمزد روز های فرد 18:30 الی 20 1399/9/23 865000 20 شعبه ائل گلی
4 5500 حسابداری عمومی تکمیلی روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/9/23 980000 40 شعبه ائل گلی
5 5501 نرم افزارهای حسابداری روز های فرد 17 الی 18:30 1399/8/15 2000000 60 شعبه ائل گلی
6 5522 حسابداری عمومی تکمیلی روزهای زوج 18:30 الی 20 1399/9/24 980000 40 شعبه ابوریحان
7 5523 حسابداری عمومی مقدماتی روزهای زوج 15:30 الی 17 1399/9/26 900000 40 شعبه ابوریحان
8 5530 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای زوج 17 الی 20 1399/9/26 4200000 204 شعبه ابوریحان
9 5566 حسابداری عمومی مقدماتی روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/8/15 900000 40 شعبه ائل گلی
10 5578 نرم افزارهای حسابداری روز های زوج 14 الی 15:30 1399/9/12 2000000 60 دفتر مرکزی
11 5612 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 17 الی 18:30 1399/9/22 865000 20 دفتر مرکزی
12 5619 حسابداری عمومی مقدماتی روزهای زوج 15:30 الی 17 1399/10/7 900000 40 دفتر مرکزی
13 5620 حسابداری عمومی تکمیلی روز های زوج 17 الی 18:30 1399/9/23 980000 40 دفتر مرکزی
14 5621 کاربرد Excel در حسابداری روز های زوج 12:30 الی 14 1399/9/19 800000 30 دفتر مرکزی
15 5627 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای زوج 15:30 الی 17 1399/9/8 4200000 204 دفتر مرکزی
16 5654 کاربرد Excel در حسابداری روز های فرد 18:30 الی 20 1399/10/7 800000 30 شعبه ائل گلی
17 5662 کاربرد Excel در حسابداری روز های زوج 17 الی 18:30 1399/9/29 800000 30 شعبه ابوریحان
18 5810 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/8/15 4200000 204 شعبه ائل گلی
19 5951 تربیت حسابدار آماده بکار روزهای فرد 18:30 الی 20 99/9/18 4200000 40 آنلاین
 1  
  تعداد افراد حاضر: 218       تعداد بازديد امروز: 6354       تعداد بازديد ديروز: 8416       تعداد بازديد ماه: 58194       تعداد بازديد ماه گذشته: 319780       تعداد بازديد كل: 30367191