ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 4880 حسابداری حقوق و دستمزد روز های فرد 18:30 الی 20 1399/11/27 290000 20 شعبه ابوریحان
2 5065 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 18:30 الی 20 1399/12/16 865000 20 شعبه ابوریحان
3 5476 نرم افزارهای حسابداری روزهای زوج 17 الی 20 1400/01/25 2000000 60 شعبه ابوریحان
4 5498 حسابداری حقوق و دستمزد روز های فرد 18:30 الی 20 1400/01/19 865000 20 شعبه ائل گلی
5 5500 حسابداری عمومی تکمیلی روزهای فرد 17 الی 18:30 1400/01/17 980000 40 شعبه ائل گلی
6 5501 نرم افزارهای حسابداری روز های فرد 18:30 الی 20 1399/12/12 2000000 60 شعبه ائل گلی
7 5522 حسابداری عمومی تکمیلی روزهای زوج 18:30 الی 20 1400/01/23 980000 40 شعبه ابوریحان
8 5523 حسابداری عمومی مقدماتی روزهای زوج 15:30 الی 17 1399/12/23 900000 40 شعبه ابوریحان
9 5530 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای زوج 17 الی 18:30 1399/12/23 4200000 204 شعبه ابوریحان
10 5566 حسابداری عمومی مقدماتی روزهای فرد 15:30 الی 17 1400/01/17 900000 40 شعبه ائل گلی
11 5578 نرم افزارهای حسابداری روز های زوج 14 الی 15:30 1399/12/20 2000000 60 دفتر مرکزی
12 5612 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 17 الی 18:30 1399/12/11 865000 20 دفتر مرکزی
13 5619 حسابداری عمومی مقدماتی روزهای زوج 14 الی 15:30 1399/12/18 900000 40 دفتر مرکزی
14 5620 حسابداری عمومی تکمیلی روز های فرد 15:30 الی 17 00/02/03 980000 40 دفتر مرکزی
15 5621 کاربرد Excel در حسابداری روز های زوج 18:30 الی 20 00/02/01 800000 30 دفتر مرکزی
16 5627 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای زوج 14 الی 15:30 1399/12/18 4200000 204 دفتر مرکزی
17 5654 کاربرد Excel در حسابداری روز های فرد18:30 الی 20 1400/01/26 800000 30 شعبه ائل گلی
18 5662 کاربرد Excel در حسابداری روز های زوج 17 الی 18:30 1399/12/27 800000 30 شعبه ابوریحان
19 5810 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای فرد 14 الی 15:30 1400/01/17 4200000 204 شعبه ائل گلی
 1  
  تعداد افراد حاضر: 174       تعداد بازديد امروز: 1178       تعداد بازديد ديروز: 9996       تعداد بازديد ماه: 89616       تعداد بازديد ماه گذشته: 221166       تعداد بازديد كل: 31119619