ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 4667 باشگاه مشتریان 30000
2 3540 MCSA روز های زوج 17 الی 20 1397/9/17 2320000 200 دفتر مرکزی
3 5098 تربیت برنامه نویس آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1397/8/30 3200000 214 شعبه ائل گلی
4 5052 ازدواج مثبت سه شنبه 15:30 الی 18:30 1397/9/20 50000 3 دفتر مرکزی
5 5053 تربیت مدرس ICDL آماده به کار روز های فرد 20 الی 21:30 1397/9/8 1950000 150 دفتر مرکزی
6 5056 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1397/9/6 550000 138 دفتر مرکزی
7 5057 ICDL روز های زوج 18:30 الی 21:30 1397/9/14 550000 138 دفتر مرکزی
8 5058 فتوشاپ کودکان پنج شنبه ها 12:30 الی 14 1397/9/29 200000 34 دفتر مرکزی
9 5059 پداگوژِی عمومی روز های فرد 20 الی 21:30 1397/9/8 320000 24 دفتر مرکزی
10 5060 EPT شنبه - دوشنبه 20 الی 21:30 1397/9/24 600000 40 دفتر مرکزی
11 5061 MSRT یکشنبه - سه شنبه 20 الی 21:30 1397/9/25 600000 40 دفتر مرکزی
12 5062 Fluent روز های زوج 14 الی 15:30 1397/8/30 500000 40 دفتر مرکزی
13 5064 حسابداری عمومی تکمیلی روز های فرد 18:30 الی 20 1397/10/2 360000 40 شعبه ابوریحان
14 5065 حسابداری حقوق و دستمزد روز های فرد 18:30 الی 20 1397/11/30 290000 20 شعبه ابوریحان
15 5066 نرم افزار های حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1397/10/16 850000 60 شعبه ابوریحان
16 5067 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1397/9/4 550000 138 شعبه ابوریحان
17 5072 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1397/9/20 550000 138 شعبه ائل گلی
18 5074 حسابداری عمومی مقدماتی روز های زوج 18:30 الی 20 1397/9/21 310000 40 شعبه ائل گلی
19 5078 TTC دوشنبه - چهارشنبه 16 الی 18 1397/9/12 700000 30 شعبه ائل گلی
20 5080 تربیت حسابدار آماده به کار روز های زوج 18:30 الی 20 1397/9/21 2000000 204 شعبه ائل گلی
21 5081 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 17 الی 20 1397/9/20 1600000 198 شعبه ائل گلی
22 5083 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1397/9/20 350000 40 شعبه ائل گلی
23 5084 3DMax روز های فرد 14 الی 15:30 1397/9/22 650000 60 شعبه ائل گلی
24 5085 E-kids روز های زوج 14 الی 15:30 1397/9/22 450000 90 شعبه ائل گلی
25 5088 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1397/9/7 550000 138 دفتر مرکزی
26 5089 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1397/10/20 550000 138 دفتر مرکزی
27 5090 CATIA روز های فرد 20 الی 21:30 1397/10/30 840000 50 دفتر مرکزی
28 5091 Adobe Illustrator روز های زوج 12:30 الی 14 1397/9/7 290000 40 دفتر مرکزی
29 5092 Adobe After Effects روز های زوج 12:30 الی 14 1397/9/7 500000 40 دفتر مرکزی
30 5093 تربیت کارمند آماده به کار روز های فرد 17 الی 20 1397/9/29 1200000 82 دفتر مرکزی
31 5095 Learn English With Songs پنج شنبه ها 11 الی 12:30 1397/9/29 150000 20 دفتر مرکزی
32 5096 کپسول مکالمه انگلیسی در سفر پنج شنبه ها 11 الی 13 1397/9/29 500000 16 دفتر مرکزی
33 5097 تلفظ صحیح زبان انگلیسی پنج شنبه ها 10 الی 11:30 1397/9/29 600000 50 دفتر مرکزی
34 5099 برنامه نویسی دانش آموزان 2 پنج شنبه ها 14 الی 17 1397/9/29 400000 40 شعبه ائل گلی
35 5100 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1397/9/24 550000 138 شعبه ائل گلی
36 5101 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1397/9/1 550000 138 شعبه ائل گلی
37 5102 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1397/8/30 550000 138 شعبه ائل گلی
38 5103 فتوشاپ ویژه معماری روز های فرد 15:30 الی 17 1397/9/29 350000 40 شعبه ائل گلی
39 5104 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 17 الی 18:30 1397/9/29 290000 20 شعبه ائل گلی
40 5105 حسابداری عمومی تکمیلی روز های فرد 18:30 الی 20 1397/9/25 360000 40 شعبه ائل گلی
41 5106 نرم افزار های حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1397/9/18 850000 60 شعبه ائل گلی
42 5107 برنامه نویسی دانش آموزان 1 روز های زوج 17 الی 18:30 1397/9/7 400000 40 شعبه ائل گلی
43 5108 AutoCAD روز های فرد 15:30 الی 17 1397/9/1 710000 60 شعبه ائل گلی
44 5109 Etabs-Safe روز های زوج 17 الی 18:30 1397/9/1 710000 40 شعبه ائل گلی
45 5110 +Network روز های زوج 17 الی 18:30 1397/8/30 400000 30 شعبه ائل گلی
46 5111 Matlab روز های زوج 18:30 الی 20 1397/9/21 600000 40 شعبه ائل گلی
47 5112 تربیت مدرس ICDL آماده به کار روز های زوج 18:30 الی 20 1397/9/28 1950000 150 شعبه ائل گلی
48 5113 پداگوژی عمومی روز های زوج 17 الی 18:30 1397/9/28 320000 24 شعبه ائل گلی
49 5114 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های فرد 15:30 الی 17 1397/9/1 1800000 156 شعبه ائل گلی
50 5115 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 15:30 الی 17 1397/9/1 1900000 214 شعبه ائل گلی
51 5116 Java & Android روز های فرد 14 الی 17 1397/9/29 1450000 88 شعبه ائل گلی
52 5117 تربیت کارمند آماده به کار روز های فرد 17 الی 20 1397/9/13 1200000 82 شعبه ائل گلی
53 5118 آموزش دادخواست نویسی روز های فرد 18:30 الی 20 1397/9/6 192000 16 شعبه ابوریحان
54 5119 حسابداری عمومی مقدماتی روز های فرد 14 الی 15:30 1397/9/11 310000 40 شعبه ابوریحان
55 5120 +Network روز های فرد 18:30 الی 20 1397/9/11 400000 30 شعبه ابوریحان
56 5121 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1397/9/10 550000 138 شعبه ابوریحان
57 5122 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1397/9/11 550000 138 شعبه ابوریحان
58 5123 ICDL روز های زوج 14 الی 17 1397/9/10 550000 138 شعبه ابوریحان
59 5124 PLC روز های فرد 17 الی 18:30 1397/9/11 770000 50 شعبه ابوریحان
60 5125 ابزار دقیق روز های زوج 17 الی 18:30 1397/9/10 400000 40 شعبه ابوریحان
 1    
  تعداد افراد حاضر: 118       تعداد بازديد امروز: 4716       تعداد بازديد ديروز: 5876       تعداد بازديد ماه: 201192       تعداد بازديد ماه گذشته: 218562       تعداد بازديد كل: 23969945