ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5423 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/8/19 770000 138 دفتر مرکزی
2 5614 MCSA 2016 روز های فرد 17 الی 20 1398/8/21 3200000 200 دفتر مرکزی
3 5530 تربیت حسابدار آماده به کار یکشنبه - سه شنبه 17 الی 18:30 1398/8/19 3000000 204 شعبه ابوریحان
4 5570 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 17 الی 18:30 1398/8/28 2100000 198 شعبه ائل گلی
5 5503 Adobe Premiere روز های فرد 15:30 الی 17 1398/8/21 800000 40 شعبه ائل گلی
6 5525 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1398/9/19 538000 40 شعبه ابوریحان
7 5512 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 15:30 الی 17 1398/8/30 2800000 214 شعبه ائل گلی
8 5628 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های زوج 15:30الی 17 1398/9/11 2700000 156 دفتر مرکزی
9 5661 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1398/8/29 770000 138 شعبه ابوریحان
10 5569 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/9/5 770000 138 شعبه ابوریحان
11 5787 تربیت برنامه نویس آماده به کار یکشنبه - سه شنبه 14 الی 17 1398/9/26 4500000 214 شعبه ائل گلی
12 5821 تربیت متخصص شبکه آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1398/9/13 4600000 314 دفتر مرکزی
13 5627 تربیت حسابدار آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1398/8/29 3000000 204 دفتر مرکزی
14 5809 ICDL روز های فرد 14 الی 17 1398/10/19 770000 138 شعبه ائل گلی
15 5565 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1398/9/17 770000 138 شعبه ائل گلی
16 5217 تربیت برنامه نویس اندروید آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1398/9/9 4500000 88 شعبه ابوریحان
17 5641 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های زوج 15:30الی 17 1398/9/11 2800000 214 دفتر مرکزی
18 5513 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های فرد 15:30 الی 17 1398/8/30 2700000 156 شعبه ائل گلی
19 5626 تربیت گرافیست آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1398/8/29 2100000 198 دفتر مرکزی
20 5810 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای فرد 18:30 الی 20 1398/8/30 3000000 204 شعبه ائل گلی
21 5631 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1398/10/19 770000 138 دفتر مرکزی
22 5422 ICDL روز های زوج 18:30 الی 21:30 1398/8/22 770000 138 دفتر مرکزی
23 5632 CorelDraw روز های زوج 14 الی 15:30 1398/9/27 538000 40 دفتر مرکزی
24 5634 AutoCAD روز های فرد 20 الی 21:30 1398/10/19 1000000 60 دفتر مرکزی
25 5635 etabs-safe روز های زوج 20 الی 21:30 1398/9/16 1200000 40 دفتر مرکزی
26 5636 e-kids پنج شنبه ها 17 الی 18:30 1398/10/26 500000 90 دفتر مرکزی
27 5618 زبان فشرده 1 دوشنبه ها و چهارشنبه 18 الی 21 1398/9/18 1000000 160 دفتر مرکزی
28 5619 حسابداری عمومی مقدماتی روز های زوج 15:30 الی 17 1398/8/29 500000 40 دفتر مرکزی
29 5620 حسابداری عمومی تکمیلی روز های زوج 12:30 الی 14 1398/8/29 550000 40 دفتر مرکزی
30 5621 کاربرد Excel در حسابداری روز های زوج 12:30 الی 14 1398/9/11 600000 30 دفتر مرکزی
31 5622 Primavera روز های زوج 20 الی 21:30 1398/9/18 800000 40 دفتر مرکزی
32 5623 پداگوژِی عمومی روز های فرد 20 الی 21:30 1398/9/26 600000 24 دفتر مرکزی
33 5624 Solidworks جمعه ها 9 الی 13:30 1398/9/8 850000 40 دفتر مرکزی
34 5625 فتوشاپ ویژه معماری روز های فرد 14 الی 15:30 1398/9/28 538000 40 دفتر مرکزی
35 5566 حسابداری عمومی مقدماتی روزهای فرد 18:30 الی 20 1398/8/30 500000 40 شعبه ائل گلی
36 5526 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 18:30 الی 20 1398/9/19 2100000 198 شعبه ابوریحان
37 5504 AutoCAD روز های فرد 15:30 الی 17 1398/8/30 1000000 60 شعبه ائل گلی
38 5507 فتوشاپ ویژه معماری روزهای فرد 15:30 الی 17 1398/9/28 538000 40 شعبه ائل گلی
39 5065 حسابداری حقوق و دستمزد یکشنبه - سه شنبه 14 الی 15:30 1398/10/22 500000 20 شعبه ابوریحان
40 5154 تربیت برنامه نویس اندروید آماده به کار روز های فرد 15:30 الی 17 1398/10/22 4500000 88 دفتر مرکزی
41 5163 CCNA روز های فرد 20 الی 21:30 1398/9/28 1300000 60 دفتر مرکزی
42 5572 زبان فشرده 2 یکشنبه - سه شنبه 15:30 الی 18:30 1398/9/17 1000000 160 شعبه ابوریحان
43 5574 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1398/8/28 538000 40 شعبه ائل گلی
44 5575 +Network روزهای فرد 11 الی 12:30 1398/8/30 450000 30 شعبه ائل گلی
45 5578 نرم افزارهای حسابداری روز های زوج 17 الی 20 1398/8/29 1600000 60 دفتر مرکزی
46 5579 ArcGIS روز های زوج 18:30 الی 20 1398/9/9 600000 40 دفتر مرکزی
47 5581 Adobe Premiere روز های زوج 18:30 الی 20 1398/9/27 800000 40 دفتر مرکزی
48 5585 تربیت برنامه نویس آماده به کار یکشنبه - سه شنبه 14 الی 17 1398/12/13 4500000 214 دفتر مرکزی
49 5600 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1398/9/2 770000 138 شعبه ابوریحان
50 5601 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1398/8/26 770000 138 شعبه ابوریحان
51 5610 MSProject روز های زوج 18:30 الی 20 1398/8/29 700000 40 دفتر مرکزی
52 5612 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 14 الی 15:30 1398/9/20 500000 20 دفتر مرکزی
53 5613 CATIA روز های فرد 20 الی 21:30 1398/9/5 1200000 50 دفتر مرکزی
54 5515 زبان فشرده1(خواهران) دوشنبه -چهارشنبه 17 الی 20 1398/9/18 1000000 160 شعبه ائل گلی
55 5516 زبان فشرده1(برادران) سه شنبه - پنج شنبه 17 الی 20 1398/9/19 1000000 160 شعبه ائل گلی
56 5520 تربیت برنامه نویس آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1398/9/11 4500000 214 شعبه ائل گلی
57 5521 آموزش دادخواست نویسی روز های فرد 18:30 الی 20 1398/9/26 256000 16 شعبه ابوریحان
58 5522 حسابداری عمومی تکمیلی یکشنبه - سه شنبه 14 الی 15:30 1398/8/28 550000 40 شعبه ابوریحان
59 5523 حسابداری عمومی مقدماتی یکشنبه - سه شنبه 17 الی 18:30 1398/8/19 500000 40 شعبه ابوریحان
60 5533 اصول داوری روز های فرد 17 الی 18:30 1398/9/14 224000 14 شعبه ابوریحان
 1    
  تعداد افراد حاضر: 78       تعداد بازديد امروز: 4895       تعداد بازديد ديروز: 16164       تعداد بازديد ماه: 115765       تعداد بازديد ماه گذشته: 986143       تعداد بازديد كل: 1655004054