ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5905 بازاریاب حرفه ای روزهای زوج 17 الی 20 1399/5/22 850000 50 دفتر مرکزی
2 5906 تربیت مدرس ICDL آماده به کار روز های فرد 14 الی 17 1399/6/16 2500000 150 دفتر مرکزی
3 5907 ICDL روزهای زوج 17 الی 20 1399/6/29 770000 138 شعبه ائل گلی
4 5908 برنامه نویسی روزهای فرد 15:30 الی 17 1399/6/30 240000 20 شعبه ائل گلی
5 5909 e-kids روزهای فرد 15:30 الی 17 1399/6/23 500000 90 شعبه ائل گلی
6 5910 رباتیک (دستی) روز های زوج15:30 الی 17 1399/7/28 350000 20 شعبه ائل گلی
7 5911 برنامه نویسی روزهای زوج15:30 الی 17 1399/7/5 480000 40 شعبه ائل گلی
8 5912 کاراموزی برنامه نویسی روز های زوج 17 الی 20 1399/5/29 2000000 70 دفترمرکزی
9 5913 کاراموزی حسابداری روزهای فرد 17 الی 20 1399/5/30 2000000 70 دفترمرکزی
10 5914 کاراموزی شبکه روزهای زوج 18:30 الی 21:30 1399/6/29 2000000 70 دفترمرکزی
11 5915 کاراموزی گرافیک روزهای فرد 18:30 الی 21:30 1399/6/30 2000000 70 دفترمرکزی
12 5916 کاراموزی عمران روزهای فرد 14 الی 17 1399/6/25 2000000 70 دفترمرکزی
13 5917 کاراموزی معماری روزهای زوج 15:30 الی 18:30 1399/6/26 2000000 70 دفترمرکزی
14 5918 کاراموزی مکانیک پنج شنبه ها 14 الی 17 - جمعه ها 9 الی 12 1399/6/20 2000000 70 دفترمرکزی
15 5919 پک آموزشی خانم های خانه دار روز های فرد 9:30 الی 12:30 1399/6/16 1325000 196 دفتر مرکزی
16 5920 خوشنویسی تحریری روز های زوج 17 الی 18:30 1399/6/15 300000 20 دفتر مرکزی
17 5921 تربیت مدرس ICDL آماده به کار روز های فرد 17 الی 20 1399/6/2 2500000 150 شعبه ابوریحان
18 5922 کارگاه پرونده خوانی روز های فرد 18:30 الی 20 1399/5/25 192000 12 شعبه ابوریحان
19 5923 Etabs-Safe روز های فرد 18:30 الی 20 1399/6/11 1200000 40 شعبه ابوریحان
20 5924 e-kids دوشنبه ها 15:30 الی 17 1399/6/3 500000 90 شعبه ابوریحان
21 5925 طراحی با کامپیوتر شنبه ها 15:30 الی 17 1399/6/15 240000 20 شعبه ابوریحان
22 5786 Adobe AfterEffects روز های فرد 12:30 الی 14 1399/6/6 1040000 40 شعبه ائل گلی
23 5792 موشن گرافیک روز های زوج 17 الی 18:30 1399/6/10 3000000 220 دفتر مرکزی
24 5797 V-ray روزهای زوج 14 الی 15:30 1399/6/12 800000 40 شعبه ائل گلی
25 5798 Adobe Illustrator روز های زوج 18:30 الی 20 1399/6/15 538000 40 دفتر مرکزی
26 5807 برنامه نویسی روزهای فرد17 الی 18:30 1399/6/25 250000 20 شعبه ائل گلی
27 5808 برنامه نویسی یکشنبه ها 17 الی 18:30 1399/6/16 240000 20 شعبه ابوریحان
28 5809 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1399/8/8 770000 138 شعبه ائل گلی
29 5810 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/5/26 3000000 204 شعبه ائل گلی
30 5812 Solidworks روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/6/6 850000 40 شعبه ابوریحان
31 5813 +Network روزهای فرد 15:30 الی 17 1399/6/16 450000 30 شعبه ابوریحان
32 5814 AutoCAD روزهای فرد 17 الی 18:30 1399/6/4 1000000 60 شعبه ابوریحان
33 5821 تربیت متخصص شبکه آماده به کار روز های فرد 17 الی 18:30 1399/6/11 4600000 314 دفتر مرکزی
34 5822 تربیت برنامه نویس PHP آماده به کار جمعه ها 9 الی 13:30 1399/6/28 3500000 164 دفتر مرکزی
35 5823 تربیت برنامه نویس ios آماده به کار روز های زوج 20 الی 21:30 1399/6/11 4600000 194 دفتر مرکزی
36 5824 تربیت متخصص امنیت آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1399/6/31 3300000 144 دفتر مرکزی
37 5825 Seo روز های زوج 18:30 الی 20 1399/6/31 1000000 40 دفتر مرکزی
38 5837 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روزهای فرد 17 الی 18:30 1399/6/4 2800000 214 شعبه ابوریحان
39 5844 ICDL روزهای زوج 9:30 الی 12:30 1399/6/12 770000 138 شعبه ائل گلی
40 5846 موشن گرافیک روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/5/30 3000000 220 شعبه ائل گلی
41 5847 تربیت کارمند آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1399/6/15 1800000 82 دفتر مرکزی
42 5903 ICDL روزهای زوج 9:30 الی 12:30 1399/6/18 770000 138 شعبه ابوریحان
43 5928 تربیت برنامه نویس آماده به کار روزهای زوج 17 الی 20 1399/6/22 4500000 214 شعبه ائل گلی
44 5929 Etabs-Safe روز های فرد 18:30 الی 20 1399/6/16 1200000 40 شعبه ائل گلی
45 5930 Revit روز های زوج 15:30 الی 17 1399/6/12 1000000 40 شعبه ائل گلی
46 5931 طراحی با کامپیوتر روز های فرد 18:30 الی 20 1399/5/30 400000 40 شعبه ائل گلی
47 5065 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 18:30 الی 20 1399/6/11 500000 20 شعبه ابوریحان
48 5154 تربیت برنامه نویس Android آماده به کار روز های فرد 20 الی 21:30 1399/6/18 4500000 214 دفتر مرکزی
49 5163 CCNA روز های زوج 20 الی 21:30 1399/6/30 1300000 60 دفتر مرکزی
50 5250 MCSA 2016 روزهای زوج 17 الی 20 1399/6/31 3200000 200 دفترمرکزی
51 5257 AutoCAD روزهای زوج 15:30 الی 17 1399/6/24 1000000 60 دفترمرکزی
52 5356 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1399/6/6 770000 138 شعبه ائل گلی
53 5371 Adobe InDesign روز های زوج 14 الی 15:30 1399/6/1 538000 40 دفتر مرکزی
54 5381 SAP روز های فرد 18:30 الی 20 1399/6/23 800000 40 دفتر مرکزی
55 5408 3DMax روز های فرد 14 الی 15:30 1399/5/30 1100000 60 شعبه ائل گلی
56 5422 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1399/6/29 770000 138 دفتر مرکزی
57 5423 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1399/6/30 770000 138 دفتر مرکزی
58 5476 نرم افزارهای حسابداری روزهای زوج 15:30 الی 17 1399/6/3 1600000 60 شعبه ابوریحان
59 5496 Adobe Illustrator روز های فرد 17 الی 18:30 1399/6/11 538000 40 شعبه ائل گلی
60 5498 حسابداری حقوق و دستمزد روز های فرد 15:30 الی 17 1399/6/13 500000 20 شعبه ائل گلی
 1    
  تعداد افراد حاضر: 157       تعداد بازديد امروز: 907       تعداد بازديد ديروز: 12463       تعداد بازديد ماه: 198881       تعداد بازديد ماه گذشته: 276314       تعداد بازديد كل: 29313477