ورود

طراحی با کامپیوتر

43

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

5,150,000 ریال

0 ریال

5,150,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1400/09/21
ساعت17
روز و ساعات برگزاری:
روز های فرد 17 الی 18:30

طراحی با کامپیوتر

نام دوره آموزشی مدت شهریه (ریال)
طراحی با کامپیوتر ترم اول 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 8,150,000
طراحی با کامپیوتر ترم دوم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 8,150,000
طراحی با کامپیوتر ترم سوم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 8,150,000
طراحی با کامپیوتر ترم چهارم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 8,150,000
طراحی با کامپیوتر ترم پنجم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 8,150,000
طراحی با کامپیوتر ترم ششم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 8,150,000
طراحی با کامپیوتر ترم هفتم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 8,150,000
طراحی با کامپیوتر ترم هشتم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 8,150,000
طراحی با کامپیوتر ترم نهم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 8,150,000
طراحی با کامپیوتر ترم دهم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 8,150,000
طراحی با کامپیوتر ترم یازدهم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 8,150,000
طراحی با کامپیوتر ترم دوازدهم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 8,150,000
  تعداد افراد حاضر: 168       تعداد بازديد امروز: 7072       تعداد بازديد ديروز: 9901       تعداد بازديد ماه: 130721       تعداد بازديد ماه گذشته: 238234       تعداد بازديد كل: 33557121