ورود

خوشنویسی تحریری

64

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

3,500,000 ریال

1,260,000 ریال

2,240,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1399/12/25
ساعت17
روز و ساعات برگزاری:
روز های زوج 17 الی 18:30

خوشنویسی تحریری

نام دوره آموزشی
خوشنویسی تحریری
ساعت
هر ترم :20 ساعت (10 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
هر ترم : 3,500,000

سرفصل ها

دوره آموزشی خط تحریری - مقدماتی (ترم اول)
■ پیش درس زیبانویسی و آموزش آناتومی و اتصالات الف ب پ ت ث
■ آموزش آناتومی و اتصالات ک گ
■ آموزش آناتومی و اتصالات ر ز ژ د ذ و
■ آموزش آناتومی و اتصالات ف ق
■ آموزش آناتومی و اتصالات ن ی
■ آموزش آناتومی و اتصالات ص ض ط ظ
■ آموزش آناتومی و اتصالات ل م ه
■ آموزش آناتومی و اتصالات س ش
■ آموزش آناتومی و اتصالات ج چ ح خ
■ آموزش آناتومی و اتصالات ع غ
دوره آموزشی خط تحریری - مقدماتی (ترم دوم)
■ آموزش های تصویری در قالب سرمشقی مشتمل بر آشنایی با شیوه ترکیب حروف و کلمات سرمشق در قالب شطرنویسی و نگارش متن
■ معرفی کلیه ترکیبات حروف و کلمات در سرمشق ارائه شده
■ بررسی ترکیبات مختلف سطر ارائه شده
■ معرفی کلمات مشابه و هم خانواده با کلمات موجود در سرمشق
■ تحریر نهایی سرمشق و ارائه به هنرجو
دوره آموزشی خط تحریری - مقدماتی (ترم سوم)
■ معرفی شیوه استفاده از ظرافت و ضخامت در خط خودکاری و تحریر آناتومی و اتصالات حروف الف ب ت ث ک گ ف ق
■ تحریر آناتومی و اتصالات حروف د ذ ر ز ژ و ن ی
■ تحریر آناتومی و اتصالات حروف س ش ص ض ط ظ
■ تحریر آناتومی و اتصالات حروف ج چ ح خ ع غ
■ تحریر آناتومی و اتصالات حروف ل م ه و آشنائی با کشیده ها، اولویت های کشیده نویسی و جایگاه آنها
■ قواعد سطر نویسی و بیت نویسی
■ اصول متن نویسی و کتابت صفحات
■ شعرنویسی و اصول صفحه بندی
■ ترکیبی نویسی و صفحه آرایی
■ رفع اشکال و پاسخ به سوالات هنرجو

  تعداد افراد حاضر: 131       تعداد بازديد امروز: 825       تعداد بازديد ديروز: 11193       تعداد بازديد ماه: 109475       تعداد بازديد ماه گذشته: 221166       تعداد بازديد كل: 31139478