ورود

حسابداری عمومی تکمیلی

67

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

5,500,000 ریال

0 ریال

5,500,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1399/7/16
ساعت18:30
روز و ساعات برگزاری:
روزهای زوج 18:30 الی 20

حسابداری عمومی تکمیلی

نام دوره آموزشی
حسابداری عمومی تکمیلی
ساعت
40
شهریه (ریال)
5,500,000

هدف:

حسابدار عمومي تكميلي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده بكارگيري مفاهيم نظري حسابداري، انجام عمليات مربوط به مطالبات، سفارشات و پيش پرداخت ها، موجودي ها، دارايي هايي ثابت مشهود، دارايي هايي نامشهود، ساير دارايي ها و تشخيص مفاهيم سرمايه گذاري و انجام عمليات مربوط به بدهي ها و تعهدات و تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و تجزيه و تحليل آن و نسبتهاي مالي برآيد.

رئوس مطالب

■ توانايي تشخيص و كاربرد مفاهيم نظري حسابداری

◆ آشنايي با مجموعه صورت هاي مالي اساسي
◆ شناسايي كاربرد مفروضات ، اصول و مفاهيم بنيادي حـسابداري در تهيـه صورت هاي مالي و اجزاي آن
◆ آشنايي با ويژگي هاي كيفي اطلاعات مالي

● ويژگي هاي كيفي مرتبط با محتواي اطلاعات
● ويژگي هاي كيفي مرتبط با چگونگي ارائه اطلاعات

◆ شناسايي اصول تشخيص مفاهيم نظري حسابداري

■ توانايي انجام عمليات مربوط به مطالبات

◆ آشنايي با مفهوم مطالبات و نحوه ايجاد آن
◆ آشنايي با طبقه بندي انواع مطالبات
◆ آشنايي با نحوه وصول مطالبات
◆ آشنايي با روش هاي حذف مطالبات سوخت شده
◆ شناسايي اصول مطالبات مشكوك الوصول
◆ شناسايي اصول نمايش مطالبات در صورتهاي مالي
◆ شناسايي اصول انجام عمليات مربوط به مطالبات

■ توانايي انجام عمليات مربوط به سفارشات و پيش پرداخت ها

◆ آشنايي با انواع سفارشات و مفاهيم مربوط به آن
◆ شناسايي اصول انجام عمليات حسابداري سفارشات (داخلي و خارجي)
◆ شناسايي اصول تعديل و انتقال سفارشات به سرفصل هاي مربوطه
◆ آشنايي با انواع پيش پرداخت ها و مفاهيم مربوط به آن
◆ شناسايي اصول تعديل و اصلاح پيش پرداخت ها
◆ شناسايي اصول نمايش سفارشات و پيش پرداخت ها در 3-6 صورتهاي مالي
◆ شناسايي اصول انجام عمليات مربوط به سفارشات و پيش پرداخت ها

■ توانايي انجام عمليات مربوط به موجودي ها

◆ آشنايي با مفهوم موجودي ها
◆ آشنايي با سيستم هاي ارزيابي موجودي ها

● مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي
● انحراف از بهاي تمام شده تاريخي

◆ شناسايي اصول سيستم هاي ثبت موجودي

● ادواري
● دائمي

◆ شناسايي اصول به كارگيري روش هاي ارزشيابي موجودي ها، مبتنـي بـر بهاي تمام شده تاريخي

● شناسايي ويژه
● اولين صادره از اولين وارده
● اولين صادره از آخرين وارده
● ميانگين

◆ آشنايي با ساير روش هاي ارزشيابي موجودي ها (مبتنـي بـر بهـاي تمـام شده تاريخي)
◆ آشنايي با مفهوم كالاي اماني و كالاي در راه
◆ تعديل و اصلاح موجودي ها در پايان دوره شناسايي اصول

● ذخيره كاهش ارزش موجودي ها
● كسري و اضافات موجودي انبار

◆ شناسايي اصول افشاي موجودي ها درصورت هاي مالي
◆ شناسايي اصول انجام عمليات مربوط به موجودي ها

■ توانايي انجام عمليات مربوط به دارايي هاي ثابت مشهود

◆ آشنايي با مفهوم دارايي هاي ثابت مشهود
◆ شناسايي اجزاي تشكيل دهنده بهاي تمام شده دارايي ها
◆ شناسايي اصول تحصيل دارايي ها

● خريد نقدي
● خريد نسيه
● در قبال صدور اسناد پرداختني
● حصيل يكجا (گروهي)
● در قبال صدور سهام
● معاوضه دارايي ها
● ساخت يا ايجاد دارايي ها

◆ شناسايي اصول ثبت مخارج بعد از تحصيل دارايي ها
◆ آشنايي با مفهوم كاهش ارزش اقتصادي دارايي ها (استهلاك ، نقصان )
◆ شناسايي اصول روش هاي محاسبه و ثبت استهلاك دارايي ها
◆ شناسايي اصول واگذاري و كنار گذاري دارايي ها
◆ شناسايي اصول افشاي دارايي ها ي ثابت مشهود
◆ شناسايي اصول انجام عمليات مربوط به دارايي هاي ثابت مشهود

■ توانايي انجام عمليات مربوط به دارايي هاي ثابت نا مشهود

◆ آشنايي با مفهوم دارايي هاي نامشهود و اقلام آن
◆ شناسايي اجزاي تشكيل دهنده بهاي تمام شده دارايي هاي نامشهود
◆ شناسايي اصول تحصيل دارايي ها
◆ شناسايي اصول محاسبه و ثبت كاهش ارزش دارايي نامشهود
◆ آشنايي با عمليات واگذاري و كنارگذاري دارايي نامشهود
◆ شناسايي اصول افشاي دارايي هاي نامشهود
◆ شناسايي اصول انجام عمليات مربوط به دارايي هاي نامشهود

■ توانايي انجام عمليات مربوط به ساير دارايي ها

◆ آشنايي با مفهوم ساير دارايي ها و اقلام آن
◆ شناسايي اصول ايجاد و طبقه بندي ساير دارايي ها
◆ شناسايي اصول افشاي ساير دارايي ها در صورت هاي مالي

■ توانايي تشخيص مفاهيم سرمايه گذاري

◆ آشنايي با مفهوم سرمايه گذاري
◆ آشنايي با انواع سرمايه گذاري

● سرمايه گذاري در سهام شركت ها
● سرمايه گذاري در اوراق بدهي
● سرمايه گذاري در سپرده هاي بانكي

◆ شناسايي اصول افشاء سرمايه گذاري ها در صورت هاي مالي

■ توانايي انجام عمليات مربوط به بدهي ها و تعهدات

◆ آشنايي با مفهوم بدهي ها و تعهدات
◆ شناسايي اصول ايجاد بدهي ها و تعهدات
◆ شناسايي طبقه بندي انواع بدهي ها و تعهدات

● بدهي هاي جاري و اقلام آن
● بدهي هاي غير جاري و اقلام آن

◆ شناسايي اصول ايجاد و تسويه بدهي هاي جاري
◆ شناسايي اصول ايجاد و تسويه بدهي هاي غير جاري
◆ شناسايي اصول افشاء بدهي ها و تعهدات در صورتهاي مالي

■ توانايي تهيه و تنظيم صورتهاي مالي

◆ شناسايي اجزاي تشكيل دهنده مجموعه صورتهاي مالي
◆ شناسايي مفهوم تعديلات طبقه بندي
◆ آشنايي با اجزاي صورت سود و زيان طبقه بندي شده
◆ شناسايي اصول تهيه اجزاي صورت سود و زيان طبقه بندي شده
◆ آشنايي با اجزاي ترازنامه طبقه بندي شده
◆ شناسايي اصول تهيه اجزاي ترازنامه طبقه بندي شده
◆ آشنايي با اطلاعات جانبي موثر در تهيه صورتهاي مالي
◆ شناسايي اصول تنظيم يادداشت هاي توضيحي صورتهاي مالي

■ توانايي تجزيه و تحليل صـورتهاي مـالي و تهيـه نـسبتهاي مالي

◆ آشنايي با كاربردهاي تجزيه و تحليل اطلاعات مندرج در صورتهاي مـالي و بكارگيري نسبتهاي مالي
◆ آشنايي با روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات
◆ شناسايي اصول تجزيه و تحليل افقي
◆ شناسايي اصول تجزيه و تحليل عمودي
◆ شناسايي اصول محاسبه نسبتهاي مالي و تجزيه و تحليل آن

● نسبتهاي نقدينگي (نسبت جاري- نسبت آني- سرمايه در گردش)
● نسبتهاي فعاليت (دوره وصول مطالبات- گردش موجـودي – متوسـط فروش)
● توان واريز بدهيها (بدهي به حقوق صـاحبان سـهام- بـدهي بـه جمـع بدهيها و حقوق صاحبان سهام- دفعات واريز بدهيها)
● نسبتهاي سودآوري (نرخ بازده سرمايه (بازده حقـوق صـاحبان سـهام)- بازده فروش- بازده دارايي)

  تعداد افراد حاضر: 92       تعداد بازديد امروز: 3702       تعداد بازديد ديروز: 8581       تعداد بازديد ماه: 247909       تعداد بازديد ماه گذشته: 278787       تعداد بازديد كل: 29641292